Danh sách Tutorial

PostgreSQL


PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ miễn phí và nguồn mở (RDBMS) tập trung vào khả năng mở rộng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời.

PostgreSQL bắt đầu từ năm 1986 như một phần của dự án POSTGRES tại Đại học California tại Berkeley và có hơn 30 năm phát triển. Đây là cơ sở dữ liệu mặc định cho macOS Server, và cũng có các bản phân phối cho Linux, FreeBSD, OpenBSD và Windows.

Thông tin cơ bản về PostgreSQL

  • Phát triển bởi: PostgreSQL Global Development Group
  • Phát hành lần đầu: 08/07/1996
  • Phiên bản hiện tại: 11.4 phát hành vào ngày 20/06/2019
  • Repository: git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git
  • Viết bằng ngôn ngữ lập trình C
  • Operating System: FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, Windows
  • Loại phần mềm: RDBMS
  • License: PostgreSQL License (free and open-source, permissive)
  • Website: postgresql.org

Các bài viết về PostgreSQL

[PostgreSQL] Tìm hiểu và sử dụng CROSS JOIN

Khái niệm CROSS JOIN có lẽ ít người biết và thực sự nó cũng rất ít được sử dụng. Chúng ta xem ví dụ sau: Từ hình ảnh trên thì với mỗi phần tử của bảng A thì sẽ liên kết với tất cả các phần tử của bảng B. Vậy chúng ta có tổng […]

[PostgreSQL] Tìm hiểu và sử dụng FULL OUTER JOIN

Khi thực hiện lấy dữ liệu từ 2 hoặc nhiều bảng sử dụng FULL OUTER JOIN, thì dữ liệu tương ứng bị khuyến giữa các bảng sẽ hiển thị giá trị NULL. Ta có thể hiểu là hợp dữ liệu của 2 hoặc nhiều bảng. Cú pháp lệnh của FULL OUTER JOIN SELECT Table_A.pk_column, Table_A.columns, Table_B.pk_column, Table_B.columns […]

[PostgreSQL] Tìm hiểu và sử dụng LEFT JOIN

LEFT JOIN trong PostgreSQL thì dữ liệu liên kết từ 2 hoặc nhiều bảng thông qua khóa ngoại. Dữ liệu ở bảng bên trái sẽ được lấy ra đầy đủ, còn bảng bên phải trường hợp không có dữ liệu tương ứng với bảng bên trái thì sẽ hiển thị dữ liệu null. Cú pháp […]

[PostgreSQL] Tìm hiểu và sử dụng INNER JOIN

Khi cần phải lấy dữ liệu từ 2 hoặc nhiều bảng CSDL, chúng ta sử dụng JOIN để liên kết dữ liệu giữa 2 bảng. Với INNER JOIN, khi thực hiện câu query, nó sẽ trả lại dữ liệu match tương ứng giữa 2 hoặc nhiều bảng trong CSDL. Hay nói cách khác, dữ liệu […]

[PostgreSQL] Lệnh DELETE – Lệnh xóa dữ liệu (DELETE Query)

Để xóa dữ liệu của bảng trong PostgreSQL, chúng ta sử dụng lệnh SQL là DELETE – Là 1 trong 4 lệnh cơ bản của SQL. Tutorial này sẽ hướng dẫn cách chúng ta sử dụng DELETE Query trong PostgreSQL Database. Cú pháp lệnh SQL DELETE trong PostgreSQL [ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, […]

[PostgreSQL] Lệnh UPDATE – Lệnh cập nhật dữ liệu (UPDATE Query)

Khi dữ liệu của bảng trong PostgreSQL thay đổi, chúng ta sử dụng lệnh SQL UPDATE để thay đổi dữ liệu của bảng đó. Cú pháp lệnh SQL UPDATE trong PostgreSQL [ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, …] ] UPDATE [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ] SET […]

[PostgreSQL] Lệnh INSERT – Lệnh thêm dữ liệu (INSERT Query)

Lệnh SQL INSERT trong PostgreSQL à 1 trong 4 lệnh cơ bản của ngôn ngữ SQL. Câu lệnh thực hiện việc thêm, chèn dữ liệu vào bảng. Cú pháp lệnh SQL INSERT trong PostgreSQL [ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, …] ] INSERT INTO table_name [ AS alias ] [ ( column_name [, …] […]

[PostgreSQL] Lệnh SELECT – Lệnh lấy dữ liệu (SELECT Query)

Câu lệnh sql SELECT trong PostgreSQL là 1 trong 4 lệnh SQL cơ bản, có nhiệm vụ truy vấn tới bảng CSDL và lấy dữ liệu. Đây là 1 trong những câu lệnh SQL được sử dụng thường xuyên nhất khi thao tác với CSDL. Ngoài ra SELECT còn được sử dụng kết hợp với các […]

[PostgreSQL] Rằng buộc duy nhất (UNIQUE Constraint)

Một rằng buộc duy nhất (UNIQUE Constraint) để đảm bảo dữ liệu trong 1 cột (column) là duy nhất trong bảng CSDL. Khi thực hiện insert hoặc update dữ liệu, nó sẽ tiến hành kiểm tra xem dữ liệu được thêm vào hay cập nhật có tồn tại hay không. Nếu đã tồn tại dữ liệu […]

[PostgreSQL] Rằng buộc Not Null (Not-Null Constraint)

Trong CSDL, Null là một giá trị đặc biệt. Nó không phải là giá trị rỗng (empty) không số không (zero). Nó thường được sử dụng để làm giá trị mặc định cho 1 cột (column) mà không bắt buộc phải nhập dữ liệu. Rằng buộc NOT NULL chỉ ra rằng 1 cột (column) phải […]