Danh sách Tutorial

PostgreSQL


PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ miễn phí và nguồn mở (RDBMS) tập trung vào khả năng mở rộng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời.

PostgreSQL bắt đầu từ năm 1986 như một phần của dự án POSTGRES tại Đại học California tại Berkeley và có hơn 30 năm phát triển. Đây là cơ sở dữ liệu mặc định cho macOS Server, và cũng có các bản phân phối cho Linux, FreeBSD, OpenBSD và Windows.

Thông tin cơ bản về PostgreSQL

  • Phát triển bởi: PostgreSQL Global Development Group
  • Phát hành lần đầu: 08/07/1996
  • Phiên bản hiện tại: 11.4 phát hành vào ngày 20/06/2019
  • Repository: git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git
  • Viết bằng ngôn ngữ lập trình C
  • Operating System: FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, Windows
  • Loại phần mềm: RDBMS
  • License: PostgreSQL License (free and open-source, permissive)
  • Website: postgresql.org

Các bài viết về PostgreSQL

[PostgreSQL] Xóa (Drop) Tablespace

Để xóa Tablespace trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL command là: DROP TABLESPACE với cú pháp như bên dưới Syntax: DROP TABLESPACE [ IF EXISTS ] <tablespace> Với: <tablespace>: Tên của Tablespace cần xóa VD:  DROP TABLESPACE <pg_vinasupport>; Chú ý: Trường hợp khi xóa Tablespace mà gặp phải lỗi như sau: [Err] ERROR: tablespace “pg_vinasupport” […]

[PostgreSQL] Chỉnh sửa (Alter) Tablespace

Sau khi đã tạo Tablespace trong PostgreSQL, để chỉnh sửa Tablespace thì chúng ta sử dụng câu lệnh SQL là: ALTER TABLESPACE Hiện tại PostgreSQL hỗ trợ chỉnh sửa các thông sau của Tablespace: Đổi tên Tablespace: ALTER TABLESPACE name RENAME TO new_name Thay đổi user quản lý Tablespace ALTER TABLESPACE name OWNER TO { […]

[PostgreSQL] Tạo mới (Create) Tablespace

Giới thiệu về Tablespace Một tablespace được hiểu là không gian lưu trữ trên ổ cứng, mà ở đó chứa dữ liệu bao gồm các đối tượng của database (database objects) như index, table,… PostgreSQL sử dụng 1 tablespace để ánh xạ logic name tới 1 physical name trên ổ đĩa. PostgreSQL có 2 tablespace mặc […]

[PostgreSQL] Xóa (Drop) database

Để xóa (drop) database trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL command với cú pháp như bên dưới: Cú pháp lệnh:  DROP DATABASE [ IF EXISTS ] <database_name> Với: <database_name> là tên của database cần xóa VD: Chúng ta xóa database có tên là mydb DROP DATABASE mydb; Chú ý: Trường hợp database đang được […]

[PostgreSQL] Chỉnh sửa (Alter) Database

Sau khi đã tạo database trong PostgreSQL, nếu muốn chỉnh sửa thông tin của Database chúng ta sử dụng lệnh SQL là ALTER trong PostgreSQL để thực hiện. Đổi tên (rename) database ALTER DATABASE <old_database> RENAME TO <new_database>; Với: <old_database>: Tên của database cũ <new_database>: Tên của database mới Thay đổi owner (chủ sở hữu – […]

[PostgreSQL] Tạo mới (Create) database

Để tạo mới 1 database trong PostgreSQL có 3 cách: Sử dụng command “createdb” Cú pháp:  createdb [connection-option…] [option…] [dbname [description]] Các option của command: -D <tablespace> hoặc –tablespace=<tablespace>: Chỉ định tablespace lưu trữ của PostgreSQL -E <encoding> hoặc –encoding=<encoding> -l locale hoặc –locale=locale -O <owner> hoặc –owner=<owner>: Chỉ định user quản lý database Để sử […]

Hướng dẫn kết nối tới PostgreSQL Database với PHP

Việc kết nối tới PostgreSQL Database để lấy dữ liệu là rất dễ dàng. Với PHP có 2 cách để kết nối như sau: 1. Sử dụng hàm pg_connect() của PHP Kích hoạt Extension pgsql của PHP Để sử dụng hàm được hàm pg_connect() của PHP chúng ta cần kích hoạt 1 extension của PHP […]

Tổng hợp các câu SQL Query và Command hữu ích của PostgreSQL

Dưới đây là danh sách các câu SQL Query và command line hữu ích mà vinasupport đã tổng hợp được: Tổng hợp các câu SQL Query hữu ích của PostgreSQL – Hiển thị danh sách column của 1 bảng SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_schema = ‘your_schema’ AND table_name = ‘your_table’ – Hiển thị câu […]

Hiển thị và log toàn bộ SQL Query trong PostgreSQL

Mặc định PostgreSQL sẽ không log câu lệnh SQL Query. Để bật chức năng này, chúng ta cần sửa 1 số tham số trong file config. Sau đây là hướng dẫn bật và log SQL Query trong PostgreSQL 10. Kích hoạt log toàn bộ SQL Query trong PostgreSQL Bước 1: Tìm file config của PostgreSQL […]

Kết nối tới PostgreSQL Database sử dụng Python 3

Để kết nối tới PostgreSQL Database trong lập trình Python 3, chúng ta cần sử dụng 1 thư viện của Python 3 đó là psycopg2. Nó cung cấp các phương thức để thao tác với PostgreSQL Database. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt cũng như kết nối tới PostgreSQL […]