Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tạo mới (Create) Tablespace


Giới thiệu về Tablespace

Một tablespace được hiểu là không gian lưu trữ trên ổ cứng, mà ở đó chứa dữ liệu bao gồm các đối tượng của database (database objects) như index, table,… PostgreSQL sử dụng 1 tablespace để ánh xạ logic name tới 1 physical name trên ổ đĩa.

PostgreSQL có 2 tablespace mặc định

  • pg_default: Chứa dữ liệu của user
  • pg_global: Chứa dữ liệu global như gồm các param, config,…

Tạo Tablespace trong PostgreSQL

Để tạo tablespace, chúng ta sử dụng SQL Command sau:

CREATE TABLESPACE <tablespace_name>
OWNER <owner>
LOCATION <tablespace_path>;

Với: 

  • <tablespace_name>: là tên của tablespaces cần tạo
  • <owner>: User quản lý tablespaces
  • <tablespace_path>: Đường dẫn của tablespace trên hệ thống file, thư mục của máy chủ

VD: Tạo 1 table space có tên là pg_vinasupport, quản lý dưới quyền user vinasupport và lưu tại thư mục /opt/data của HDH Linux

CREATE TABLESPACE pg_vinasupport OWNER vinasupport LOCATION '/opt/data';

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web