Database

[PostgreSQL] Định nghĩa và quản lý khóa ngoại – Foreign Key

Khóa ngoại (Foreign Key) là gì? Khóa ngoại là một cột (column) hoặc một nhóm các cột trong một bảng tham chiếu tới một hàng trong một bảng khác. Nói cách khác, khóa ngoại được xác định trong bảng tham chiếu đến khóa chính của bảng khác. Một bảng có thể có nhiều khóa ngoại […]

[PostgreSQL] Định nghĩa và quản lý khóa chính – Primary Key

Khóa chính (Primary Key) là gì? Khóa chính là một cột (column) hoặc một nhóm các cột được sử dụng để xác định một hàng (row) duy nhất trong một bảng. Bạn định nghĩa khóa chính thông qua các ràng buộc khóa chính (primary key constraints). Về mặt kỹ thuật, một ràng buộc khóa chính […]

[PostgreSQL] Truncate bảng CSDL (Truncate Table)

Để xóa hết dữ liệu trong 1 bảng CSDL, thông thường chúng ta sử dụng câu lệnh SQL Query là DELETE * FROM table_name, tuy nhiên để với 1 bảng CSDL lớn, để xóa nhanh hơn thì có thể sử dụng câu lệnh SQL: TRUNCATE TABLE Cú pháp lệnh TRUNCATE TABLE TRUNCATE [ TABLE ] […]

[PostgreSQL] Tạo và quản lý Sequence

Giới thiệu về Sequence Sequence là một đối tượng dữ liệu trong PostgreSQL, được sử dụng để tạo ra chuỗi các số tự nhiên (integer) theo 1 quy tắc nhất định. Để tạo 1 Sequece chúng ta sử dụng câu lệnh SQL là: CREATE SEQUENCE Tạo Sequence (CREATE SEQUENCE) Cú pháp lệnh:  CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] […]

Giải pháp backup và khôi phục dữ liệu lớn cho MySQL & MariaDB

Trong bài viết này, vinasupport sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu và khôi phục CSDL (Backup & Restore Database) có dữ liệu lớn trong MySQL & MariaDB. Vì sao cần 1 giải pháp backup database có dữ liệu lớn? Mình từng làm việc với dữ liệu của MySQL có dung lượng > 10GB và […]

[PostgreSQL] Tạo Auto-Increment Column sử dụng SERIAL

Trong PostgreSQL, khi tạo bảng CSDL chúng ta sử dụng SERIAL để định nghĩa 1 auto-increment column – column có ID (integer) tự động tăng. Khi column được định nghĩa là SERIAL, PostgreSQL sẽ tạo ra 1 column với kiểu dữ liệu Integer và tạo ra 1 sequence cho column đó. Sequece là 1 đối […]

[PostgreSQL] Xóa bảng CSDL (Drop Table)

Để xóa bảng CSDL trong PostgreSQL, chúng ta sử dụng SQL Command là: DROP TABLE Cú pháp lệnh của “DROP TABLE” DROP TABLE [ IF EXISTS ] <table_name> [, …] [ CASCADE | RESTRICT ] Với <table_name> là tên của table cần xóa IF EXISTS: Nếu bạn xóa 1 table không tồn tại thì PostgreSQL […]

[PostgreSQL] Chỉnh sửa bảng CSDL (Alter Table)

Để thay đổi các thuộc tính của table trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL Command là: ALTER TABLE Syntax: ALTER TABLE [ ONLY ] name [ * ] action [, … ] Một số action chỉnh sửa bảng CSDL Thay đổi tên của Table ALTER TABLE name RENAME TO new_name Thay đổi schema của […]

[PostgreSQL] Tạo mới bảng CSDL (Create Table)

Để tạo bảng CSDL trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL Command là “CREATE TABLE” Syntax: CREATE TABLE table_name ( column_name TYPE column_constraint, table_constraint table_constraint ) INHERITS existing_table_name; Với column_name TYPE column_constraint: Danh sách các cột trong bảng bao gồm tên, kiểu dữ liệu, length,… table_constraint table_constraint: Mối quan hệ với các bảng khác INHERITS […]

Đặt lại mật khẩu Root của MariaDB Database

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu tài khoản Root của MariaDB, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng các bước bên dưới: Bước 1:  Dừng máy chủ MariaDB đang chạy và khởi động lại nó với tùy chọn không yêu cầu mật khẩu: sudo systemctl stop mariadb mysqld_safe –skip-grant-tables & Bước 2: Kết […]