Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tạo mới (Create) database


Để tạo mới 1 database trong PostgreSQL có 3 cách:

Sử dụng command “createdb”

Cú pháp: 

createdb [connection-option...] [option...] [dbname [description]]

Các option của command:

 • -D <tablespace> hoặc –tablespace=<tablespace>: Chỉ định tablespace lưu trữ của PostgreSQL
 • -E <encoding> hoặc –encoding=<encoding>
 • -l locale hoặc –locale=locale
 • -O <owner> hoặc –owner=<owner>: Chỉ định user quản lý database

Để sử dụng script createdb của PostgreSQL cần login vào tài khoản postgres của HDH trước

su - postgres

VD 1: Tạo database có tên là mydb, các thông số còn lại để mặc định.

createdb mydb

VD2: Tạo database có tên là mydb, và owner là user vinasupport

createdb -O vinasupport mydb

Sử dụng SQL Query “CREATE DATABASE”

Cú pháp: 

CREATE DATABASE name
  [ [ WITH ] [ OWNER [=] user_name ]
      [ TEMPLATE [=] template ]
      [ ENCODING [=] encoding ]
      [ LC_COLLATE [=] lc_collate ]
      [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ]
      [ TABLESPACE [=] tablespace_name ]
      [ ALLOW_CONNECTIONS [=] allowconn ]
      [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ]
      [ IS_TEMPLATE [=] istemplate ] ]

Để tạo database sử dụng SQL Query chúng ta cần login vào user postgres và psql

VD1: Tạo database có tên là mydb, các thông số còn lại để mặc định.

CREATE DATABASE mydb;

VD2: Tạo database có tên là mydb, encoding là UTF8, owner là vinasupport và số lượng kết nối tối đa là 25

CREATE DATABASE mydb
 WITH ENCODING='UTF8'
 OWNER=vinasupport
 CONNECTION LIMIT=25;

Sử dụng công cụ PgAdmin 4

Bước 1: Đầu tiên chúng ta kết nối tới PgAdmin 4 => Kích chuột phải vào [ Databases ] => Chọn [ Create ] => [ Database ]

Tao / Create Database su dung PgAdmin4 Buoc 1

Bước 2: Ở màn hình [ Create – Database], Tab General (Thông tin chung), điền các thông tin sau:

 • Database: Tên database
 • Owner: Là user quản lý database
 • Comment

Tao / Create Database su dung PgAdmin4 Buoc 2

Bước 3: Ở tab [Definition], điền các thông tin về:

 • Encoding
 • Template: Mặc định có 2 template là template0template1
 • Collation
 • Character type
 • Connection limit: -1 tức là không giới hạn số kết nối

Tao / Create Database su dung PgAdmin4 Buoc 3

Bước 4: Tab SQL, sẽ hiển thị câu SQL tương ứng với database cần tạo.

Tao / Create Database su dung PgAdmin4 Buoc 4

Kết quả:

Tao / Create Database su dung PgAdmin4 Buoc 5

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web