Dump dữ liệu bảng PostgreSQL thành câu lệnh INSERT Query


Khi làm việc với PostgreSQL, mình cần tạo câu lệnh INSERT để chạy trực tiếp câu lệnh INSERT trên pgAdmin4. Nhưng khi thực hiện dump dữ liệu của bảng ra file, nhưng có 1 vấn đề là không giống như MySQL, PostgreSQL tạo ra câu INSERT khác với cú pháp thông thường của SQL.

Ví dụ: Khi dump dữ liệu của bảng Users sử dụng pg_dump, kết quả chúng ta được.

Vậy để dump dữ liệu thành câu INSERT chuẩn với cú pháp của SQL thì chúng ta cần thêm tham số: –column-inserts vào câu lệnh pg_dump như sau:

pg_dump mydb --table=users --data-only --column-inserts > users.sql

Trong đó:

  • –column-inserts: Để báo cho PostgreSQL biết để tạo ra câu lệnh INSERT chuẩn cú pháp SQL
  • –data-only: Chỉ dump dữ liệu

Kết quả:

Vậy là mình có thể chạy trực tiếp câu SQL này trên pgAdmin4

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web