Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tạo vào quản lý PostgreSQL Function


PostgreSQL Function (Còn gọi là Stored Procedures) được sử dụng để thực thi các câu sql để thực hiện một mục đích nhất định. Nó cho phép tái sử dụng bằng cách gọi function thay vì phải viết lại các câu sql.

Tạo PostgreSQL Function

Để tạo một Function do người dùng định nghĩa mới trong PostgreSQL, bạn sử dụng câu lệnh CREATE FUNCTION như sau:

CREATE FUNCTION function_name(param_1 type, param_2 type)
RETURNS type AS
BEGIN
-- logic
END;
LANGUAGE language_name;

Với language_name chỉ ra ngôn ngữ của hàm. Với PostgreSQL là plpgsql.

VD 1: Chúng ta có bảng staff có dữ liệu như sau:

Giờ chúng ta sẽ viết 1 function đơn giản để lấy số lượng bản ghi của bảng.

CREATE OR REPLACE FUNCTION getStaffCount()
RETURNS integer
AS
$$
BEGIN
    RETURN (SELECT count(*) FROM staff);
END
$$
LANGUAGE plpgsql;

Để gọi function này sử dụng câu lệnh SQL Sau:

SELECT getStaffCount();

Kết quả:

VD2: Lấy số lượng số bản ghi trong bảng staff theo vị trí (position)

CREATE OR REPLACE FUNCTION getStaffCountByPosition(_position character varying)
RETURNS integer
AS
$$
BEGIN
    RETURN (SELECT count(*) FROM staff WHERE position = _position);
END
$$
LANGUAGE plpgsql;

Kết quả:

Xóa PostgreSQL Function

Để xóa / drop PostgreSQL Function chúng ta sử dụng cú pháp sau:

DROP FUNCTION [ IF EXISTS ] function_name (param_1, param_2, ...)
[ CASCADE | RESTRICT ]

VD: Xóa 2 PostgreSQL function đã tạo ở bên trên chúng ta sử dụng câu sql sau:

DROP FUNCTION getStaffCount();
DROP FUNCTION getStaffCountByPosition(character varying);

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web