Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tạo mới bảng CSDL (Create Table)


Để tạo bảng CSDL trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL Command là “CREATE TABLE

Syntax:

CREATE TABLE table_name (
column_name TYPE column_constraint,
table_constraint table_constraint
) INHERITS existing_table_name;

Với

 • column_name TYPE column_constraint: Danh sách các cột trong bảng bao gồm tên, kiểu dữ liệu, length,…
 • table_constraint table_constraint: Mối quan hệ với các bảng khác
 • INHERITS existing_table_name: Kế thừa từ 1 bảng khác trong CSDL

VD: Tạo 2 bảng CSDL Users và Groups:

 

Lệnh SQL để tạo bảng Groups:

-- Table: public.groups

-- DROP TABLE public.groups;

CREATE TABLE public.groups
(
  group_id integer NOT NULL,
  group_name character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  created_at timestamp without time zone NOT NULL,
  updated_at timestamp without time zone,
  deleted_at timestamp without time zone,
  CONSTRAINT groups_pkey PRIMARY KEY (group_id)
)
WITH (
  OIDS = FALSE
)
TABLESPACE pg_default;

ALTER TABLE public.groups
  OWNER to postgres;

Kết quả:

 

Lệnh SQL để tạo bảng users:

-- Table: public.users

-- DROP TABLE public.users;

CREATE TABLE public.users
(
  user_id integer NOT NULL,
  group_id integer NOT NULL,
  username character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  password character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  email character varying COLLATE pg_catalog."default",
  created_at timestamp without time zone NOT NULL,
  updated_at timestamp without time zone,
  deleted_at timestamp without time zone,
  CONSTRAINT users_pkey PRIMARY KEY (user_id),
  CONSTRAINT fk_group_id FOREIGN KEY (group_id)
    REFERENCES public.groups (group_id) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE
)
WITH (
  OIDS = FALSE
)
TABLESPACE pg_default;

ALTER TABLE public.users
  OWNER to postgres;

Với fk_group_id là foreign key liên kết giữa 2 bảng users và groups thông qua cột group_id

Kết quả:

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web