Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Lệnh UPDATE – Lệnh cập nhật dữ liệu (UPDATE Query)


Khi dữ liệu của bảng trong PostgreSQL thay đổi, chúng ta sử dụng lệnh SQL UPDATE để thay đổi dữ liệu của bảng đó.

Cú pháp lệnh SQL UPDATE trong PostgreSQL

[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
UPDATE [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]
SET { column_name = { expression | DEFAULT } |
( column_name [, ...] ) = [ ROW ] ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) |
( column_name [, ...] ) = ( sub-SELECT )
} [, ...]
[ FROM from_list ]
[ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]
[ RETURNING * | output_expression [ [ AS ] output_name ] [, ...] ]

 

Update dữ liệu của 1 hoặc nhiều dòng (row) trong bảng

Khi thực hiện cập nhật dữ liệu của 1 hoặc nhiều dòng trong 1 bảng, chúng ta nên sử dụng kèm mệnh đề điều kiện WHERE

Ví dụ bảng groups có dữ liệu như sau:

Giờ sửa group_name của bản ghi có group_id = 2 từ “admin” => “other”

UPDATE groups SET group_name = 'other' WHERE group_id = 2;

 

Update dữ liệu của toàn bộ dòng (row) trong bảng

Nếu muốn update toàn bộ dữ liệu trong bảng thì chúng ta không cần sử dụng mệnh đề điều kiện WHERE

Ví dụ: Cập nhật cột (column) của bảng groups là ngày tháng hiện tại

UPDATE groups SET updated_at = current_timestamp;

 

Update dữ liệu và trả lại giá trị mới nhất của dữ liệu

Để xác nhận lại dữ liệu đã cập nhật, chúng ta sử dụng từ khóa RETURNING

Ví dụ xác nhận lại giá trị của update_atdeleted_at sau khi chỉnh sửa dữ liệu của bản ghi có group_id = 2

UPDATE groups 
SET 
    updated_at = current_timestamp, 
    deleted_at = current_timestamp 
WHERE group_id = 2;

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web