Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Tạo Auto-Increment Column sử dụng SERIAL


Trong PostgreSQL, khi tạo bảng CSDL chúng ta sử dụng SERIAL để định nghĩa 1 auto-increment column – column có ID (integer) tự động tăng.

Khi column được định nghĩa là SERIAL, PostgreSQL sẽ tạo ra 1 column với kiểu dữ liệu Integer và tạo ra 1 sequence cho column đó. Sequece là 1 đối tượng dữ liệu của kiểu dữ liệu Integer tự động tăng trong PostgreSQL.

Các loại SERIAL Datatype trong PostgreSQL

Name Storage Size Range
SMALLSERIAL 2 bytes 1 to 32,767
SERIAL 4 bytes 1 to 2,147,483,647
BIGSERIAL 8 bytes 1 to 9,223,372,036,854,775,807

Tạo Auto-Increment Column sử dụng SERIAL

Cú pháp lệnh: 

CREATE TABLE table_name(
    id SERIAL
);

Ví dụ: Tạo bảng groups với trường group_id là auto-increment column

CREATE TABLE groups
(
  group_id SERIAL,
  group_name character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  created_at timestamp without time zone NOT NULL,
  updated_at timestamp without time zone,
  deleted_at timestamp without time zone,
  CONSTRAINT groups_pkey PRIMARY KEY (group_id)
)

Kết quả:

Chúng ta tạo được 1 sequece có tên là: groups_group_id_seq và nó được gán vào column group_id của bảng groups

Để kiếm tra lại, thử insert dữ liệu vào bảng groups bằng câu SQL sau:

INSERT INTO groups(group_name, created_at) VALUES('staff', '2019-09-12 00:00:00');
INSERT INTO groups(group_name, created_at) VALUES('sale', '2019-09-13 00:00:00');
INSERT INTO groups(group_name, created_at) VALUES('admin', '2019-09-14 00:00:00');

Kết quả:

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web