Danh sách Tutorial

[PostgreSQL] Xóa bảng CSDL (Drop Table)


Để xóa bảng CSDL trong PostgreSQL, chúng ta sử dụng SQL Command là: DROP TABLE

Cú pháp lệnh của “DROP TABLE”

DROP TABLE [ IF EXISTS ] <table_name> [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

Với

  • <table_name> là tên của table cần xóa
  • IF EXISTS: Nếu bạn xóa 1 table không tồn tại thì PostgreSQL sẽ báo lỗi, sử dụng IF EXISTS để kiểm tra sự tồn tại của bảng trước khi xóa
  • CASCADE: Trong trường hợp bảng đang có liên kết với view, constraints  hoặc các đối tượng xác, thì sử dụng CASCADE sẽ cho phép bạn xóa sự phụ thuộc đó 1 cách tự động.
  • RESTRICT: Từ chối xóa bảng này nếu bảng đang liên kết tới 1 đối tượng nào đó

Một số ví dụ xóa bảng CSDL

VD 1: Xóa bảng users

DROP TABLE users;

Kết quả:

VD 2: Xóa nhiều bảng (users, groups)

DROP TABLE users, groups;

Kết quả:

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web