Danh sách Tutorial

PostgreSQL


PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ miễn phí và nguồn mở (RDBMS) tập trung vào khả năng mở rộng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời.

PostgreSQL bắt đầu từ năm 1986 như một phần của dự án POSTGRES tại Đại học California tại Berkeley và có hơn 30 năm phát triển. Đây là cơ sở dữ liệu mặc định cho macOS Server, và cũng có các bản phân phối cho Linux, FreeBSD, OpenBSD và Windows.

Thông tin cơ bản về PostgreSQL

  • Phát triển bởi: PostgreSQL Global Development Group
  • Phát hành lần đầu: 08/07/1996
  • Phiên bản hiện tại: 11.4 phát hành vào ngày 20/06/2019
  • Repository: git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git
  • Viết bằng ngôn ngữ lập trình C
  • Operating System: FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, Windows
  • Loại phần mềm: RDBMS
  • License: PostgreSQL License (free and open-source, permissive)
  • Website: postgresql.org

Các bài viết về PostgreSQL

[PostgreSQL] Rằng buộc Kiểm Tra (CHECK Constraint)

Ràng buộc KIỂM TRA (CHECK Constraint) là 1 loại ràng buộc cho phép bạn chỉ định nếu 1 giá trị trong cột (column) phải đáp ứng 1 yêu cầu cụ thể. Ràng buộc CHECK sử dụng biểu thức Boolean để đánh giá các giá trị trước khi thực hiện Inserrt hoặc Update vào 1 bản […]

[PostgreSQL] Định nghĩa và quản lý khóa ngoại – Foreign Key

Khóa ngoại (Foreign Key) là gì? Khóa ngoại là một cột (column) hoặc một nhóm các cột trong một bảng tham chiếu tới một hàng trong một bảng khác. Nói cách khác, khóa ngoại được xác định trong bảng tham chiếu đến khóa chính của bảng khác. Một bảng có thể có nhiều khóa ngoại […]

[PostgreSQL] Định nghĩa và quản lý khóa chính – Primary Key

Khóa chính (Primary Key) là gì? Khóa chính là một cột (column) hoặc một nhóm các cột được sử dụng để xác định một hàng (row) duy nhất trong một bảng. Bạn định nghĩa khóa chính thông qua các ràng buộc khóa chính (primary key constraints). Về mặt kỹ thuật, một ràng buộc khóa chính […]

[PostgreSQL] Truncate bảng CSDL (Truncate Table)

Để xóa hết dữ liệu trong 1 bảng CSDL, thông thường chúng ta sử dụng câu lệnh SQL Query là DELETE * FROM table_name, tuy nhiên để với 1 bảng CSDL lớn, để xóa nhanh hơn thì có thể sử dụng câu lệnh SQL: TRUNCATE TABLE Cú pháp lệnh TRUNCATE TABLE TRUNCATE [ TABLE ] […]

[PostgreSQL] Tạo và quản lý Sequence

Giới thiệu về Sequence Sequence là một đối tượng dữ liệu trong PostgreSQL, được sử dụng để tạo ra chuỗi các số tự nhiên (integer) theo 1 quy tắc nhất định. Để tạo 1 Sequece chúng ta sử dụng câu lệnh SQL là: CREATE SEQUENCE Tạo Sequence (CREATE SEQUENCE) Cú pháp lệnh:  CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] […]

[PostgreSQL] Tạo Auto-Increment Column sử dụng SERIAL

Trong PostgreSQL, khi tạo bảng CSDL chúng ta sử dụng SERIAL để định nghĩa 1 auto-increment column – column có ID (integer) tự động tăng. Khi column được định nghĩa là SERIAL, PostgreSQL sẽ tạo ra 1 column với kiểu dữ liệu Integer và tạo ra 1 sequence cho column đó. Sequece là 1 đối […]

[PostgreSQL] Xóa bảng CSDL (Drop Table)

Để xóa bảng CSDL trong PostgreSQL, chúng ta sử dụng SQL Command là: DROP TABLE Cú pháp lệnh của “DROP TABLE” DROP TABLE [ IF EXISTS ] <table_name> [, …] [ CASCADE | RESTRICT ] Với <table_name> là tên của table cần xóa IF EXISTS: Nếu bạn xóa 1 table không tồn tại thì PostgreSQL […]

[PostgreSQL] Chỉnh sửa bảng CSDL (Alter Table)

Để thay đổi các thuộc tính của table trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL Command là: ALTER TABLE Syntax: ALTER TABLE [ ONLY ] name [ * ] action [, … ] Một số action chỉnh sửa bảng CSDL Thay đổi tên của Table ALTER TABLE name RENAME TO new_name Thay đổi schema của […]

[PostgreSQL] Tạo mới bảng CSDL (Create Table)

Để tạo bảng CSDL trong PostgreSQL chúng ta sử dụng SQL Command là “CREATE TABLE” Syntax: CREATE TABLE table_name ( column_name TYPE column_constraint, table_constraint table_constraint ) INHERITS existing_table_name; Với column_name TYPE column_constraint: Danh sách các cột trong bảng bao gồm tên, kiểu dữ liệu, length,… table_constraint table_constraint: Mối quan hệ với các bảng khác INHERITS […]

[ PostgreSQL ] Các kiểu dữ liệu (Data Types)

Dưới dây là các kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến trong PostgreSQL Database: Dữ liệu kiểu chuỗi (Character Data Types) Kiểu dữ liệu Miêu tả character varying(n), varchar(n) Dộ dài (variable-length) thay đổi có giới hạn character(n), char(n) Độ dài (fixed-length) cố định, thiếu ký tự thì sẽ đệm bằng ký tự trống (blank) text […]