Vô hiệu hóa kiểm tra SSL Certificate trong GIT


Khi thực hiện clone một repo về, nếu repo chúng ta clone chỉ sử dụng đường dẫn http, hoặc sử dụng một self certificate thì chúng ta sẽ gặp lỗi tương tự như bên dưới.

$ git clone https://172.104.xxx.xxx/vinasupport/autopost.git
Cloning into ‘autopost’…
fatal: unable to access ‘https://172.104.xxx.xxx/vinasupport/autopost.git/’: SSL: certificate subject name (gitlab.vinasupport.com) does not match target host name ‘172.104.xxx.xxx’

Để vô hiệu hóa kiểm tra SSL Certificate trong git chúng ta có thể sử dụng những cách sau đây.

Sử dụng câu lệnh git config

Chỉ vô hiệu hóa kiểm tra SSL cho Repo hiện tại / Disable SSL certificate checking for that repo only

git config http.sslVerify false

Vô hiệu hóa kiểm tra SSL cho toàn bộ Repo / Disable SSL certificate checking for all repo

git config --global http.sslVerify false

Sử dụng biến môi trường GIT_SSL_NO_VERIFY

Khi thực hiện clone repo, chúng ta sử dụng biến môi trường GIT_SSL_NO_VERIFY để vô hiệu hóa kiểm tra Certificate

GIT_SSL_NO_VERIFY=true git clone --recursive https://github.com/vinasupport/xxx.git

Sửa file config của GIT

  1. Tới thư mục cài đặt của Git: vd: C:\Program Files (x86)\Git\etc (trên Windows) hoặc ~/.gitconfig (Linux)
  2. Sửa file .gitconfig
  3. Dưới section [http] thêm dòng sslVerify = false
    [http]
    sslVerify = false

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web