Kiến thức GIT & GitHub

Tổng hợp các bài viết, thủ thuật về GIT là một hệ thống quản lý phiên bản giống như SVN và GitHub là một dịch vụ lưu trữ trên web dành cho các dự án có sử dụng hệ thống quản lý phiên bản Git.

Hướng dẫn khôi phục 1 Git stash drop

Chức năng Git Stash trên Git quả thực là 1 chức năng đáng tiền. Nó giúp mình khoa học trong quản lý code. Tuy nhiên với nó bạn cũng thể gặp sự cố. Như hôm nay mình lỡ tay chạy lệnh git stash drop ngay sau khi save. Cứ tưởng là không thê khôi phục […]

Cách Ignore file và thư mục đã commit và push lên Git

Trường hợp bạn sửa 1 file đã có trên GIT. Thường các phần mềm quản lý nó sẽ thông báo hoặc hiển thị như thế nào đó để bạn biết là file đó đã chỉnh sửa so với source trên GIT. Tuy nhiên nếu file đó bạn sửa tạm, hoặc là file cấu hình môi […]

Hướng dẫn checkout chỉ 1 file hoặc 1 folder trên GIT

Trên Git, khi update source code về chúng ta thường sử dụng lệnh Git Pull. Nhưng câu lệnh này sẽ thay thế toàn bộ source code trên máy của chúng ta bằng source code mới nhất. Trong trường hợp bạn chỉ muốn cập nhật source của 1 file, hoặc 1 folder thôi thì hãy sử […]

Thay đổi đường dẫn URL của Git repository

Khi đường dẫn checkout của Git thay đổi, để có thể tiếp tục thao tác được với source code của dự án. Chúng ta phải thay đổi đường dẫn remote upstream trên máy Local của chúng ta. Việc đó thực sự dễ dàng bằng việc sử dụng command sau: 1. Kiểm tra đường dẫn URL […]

Xóa 1 branch trên Local và trên Server

Git giờ là 1 công cụ quản lý version không thể thiếu cho mỗi một lập trình viên. Nó cung cấp các lệnh quản lý branch rất thông minh. Bạn có thể xóa branch dưới local hoặc trên server. Bên dưới là hướng dẫn từ vinasupport.com Xóa 1 branch trên Local Bạn sử dụng 1 […]

Vô hiệu hóa kiểm tra SSL Certificate trong GIT

Khi thực hiện clone một repo về, nếu repo chúng ta clone chỉ sử dụng đường dẫn http, hoặc sử dụng một self certificate thì chúng ta sẽ gặp lỗi tương tự như bên dưới. $ git clone https://172.104.xxx.xxx/vinasupport/autopost.git Cloning into ‘autopost’… fatal: unable to access ‘https://172.104.xxx.xxx/vinasupport/autopost.git/’: SSL: certificate subject name (gitlab.vinasupport.com) does not match […]

Undo Commit / Hủy bỏ commit mới nhất trong GIT

Trong quá trình làm việc với GIT, chúng ta có thể thực hiện commit file hoặc source code không mong muốn. Vì vậy để hủy bỏ commit này, các bạn sử dụng những cách sau đấy. Cách 1: Reset commit mà ko cần giữ source code, trạng thái đã chỉnh sửa Chạy Git Reset command […]

Sự khác nhau giữa “git pull” và “git fetch”

Nói một cách đơn giản nhất, git pull thực hiện một git fetch theo dõi bởi git merge. Bạn có thể thực hiện git fetch bất kỳ lúc nào để cập nhật các nhánh theo dõi từ xa của mình (remote-tracking branches) trong refs/remotes/<remote>/. Thao tác này không bao giờ thay đổi bất kỳ nhánh […]

Hướng dẫn Gộp/Merge Commit trong GIT

Khi bạn code mà thực hiện commit nhiều lần với cùng 1 vấn đề. Thay vì sử dụng lại comment trước đó thì bạn có thể tận dụng lại commit trước đó. Hoặc thực hiện gộp nhiều commit lại. Sử dụng lại commit trước đó. Để tận dụng lại commit trước, chúng ta thêm tham […]

Hướng dẫn xử lý conflict code trên GIT

Vấn đề: Khi thực hiện merge một tính năng vào nhánh, có thể xảy ra conflict source code với origin hiện tại bạn đang code như bên dưới. git merge feature/a Auto-merging testfile.txt CONFLICT (content): Merge conflict in testfile.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result. Để giải quyết vấn đề này, […]