Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12c trên Linux Server


Oracle Database là một trong những hệ quản trị CSDL nổi tiếng và sử dụng nhiều trong môi trường doanh nghiệp. Nó là ưu tiên hàng đầy khi xây dựng các phần mềm doanh nghiệp (Enterprise Software). Oracle Database có thể cài đặt được trên nhiều môi trường khác nhau như Windows, Linux. Phiên bản Oracle Database 12c là phiên bản được sử dụng phổ biến với cải tiến.

Trong bài viết này, VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chi tiết cách cài đặt Oracle Database 12c trên hệ điều hành RHEL 7 / CentOS 7.x, cấu hình Oracle Listener, tạo Oracle Database và kết nối tới Oracle Database sử dụng công cụ SQL Developer

1. Các bước chuẩn bị

Để cài đặt Oracle Database 12c trên Linux chúng ta cần chuẩn bị các điều kiện sau:

1.1. Cấu hình tối thiểu

Cần 1 máy chủ hoặc VPS có cấu hình tối thiểu như sau:

 • RAM tối thiểu 2GB
 • Kích thước swap nên bằng với RAM
 • Kết nối mạng
 • Ổ cứng >= 10GB cho việc cài đặt
 • HDH CentOS 7.x hoặc RHEL 7.x

Bạn có thể sử dụng máy ảo VMWare hoặc VirtualBox hoặc tham khảo sử dụng Cloud VPS được cung cấp với Vultr Cloud Server để thực hiện cài đặt Oracle Database 12c trong bài viết này.

1.2. Download bộ cài đặt Oracle Database 12c

Để download bộ cài đặt, vui lòng click link bên dưới:

Download Oracle Database 12c for Linux

Nó sẽ đưa bạn tới trang download, sau đó chấp nhận điều khoản sử dụng. Nếu bạn chưa login vào tài khoản Oracle, thì bạn đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

2. Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12c trên Linux

Sau khi download bộ cài đặt, chúng ta có 1 file có tên là linux64_12201_database.zip. Các bạn copy file lên server và thực hiện giải nén bằng command sau:

sudo yum install -y unzip
unzip linux64_12201_database.zip

2.1. Cài đặt các packages cần thiết

Đầu tiên chúng ta cần upgrade các packages của HDH bằng command sau:

yum update -y

Bước tiếp theo là cái đặt các gói package phụ thuộc RDBMS

yum install -y binutils.x86_64 compat-libcap1.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 glibc.i686 glibc.x86_64 glibc-devel.i686 glibc-devel.x86_64 ksh compat-libstdc++-33 libaio.i686 libaio.x86_64 libaio-devel.i686 libaio-devel.x86_64 libgcc.i686 libgcc.x86_64 libstdc++.i686 libstdc++.x86_64 libstdc++-devel.i686 libstdc++-devel.x86_64 libXi.i686 libXi.x86_64 libXtst.i686 libXtst.x86_64 make.x86_64 sysstat.x86_64 zip unzip net-tools smartmontools

Tạo user và group cho Oracle

groupadd oinstall
groupadd dba
useradd -g oinstall -G dba oracle

Thiết lập mật khẩu cho user oracle

passwd oracle

Cài đặt x11 server để hiển thị GUI cài đặt

sudo yum groupinstall "X Window System"

2.2. Cài đặt Oracle Database Software

Trên Linux mở terminal, login với tài khoản oracle để bắt đầu cài đặt.

Chú ý: Trên Windows, chúng ta sử dụng phần mềm Putty và Xming để mở giao diện GUI cài đặt của Oracle

cd tới đường dẫn chứa bộ cài đặt Oracle Database mà ta đã giải nén chạy file runInstaller

cd /media/sf_database/
./runInstaller

Khi đó GUI cài đặt của Oracle Database 12c như hình bên dưới:

Bỏ chọn “I wish to receive security updates via My Oracle Support

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 1

Một cảnh báo hiển thị vì chúng ta không cung cấp email, nhưng không có vấn đề gì cả, bấm [ Yes ] để bỏ qua cảnh báo này

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 2

Chọn “Install database software only

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 3

Chọn “Single instance database installation

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 4

Chọn loại database: Enterprise Edition

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 5

Chỉ ra đường dẫn base và home của oracle. (Để mặc định)

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 6

Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 7

Quyền hạn của Group và User của hệ thống (Để mặc định)

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 8

Kiểm tra 1 số yêu cầu của hệ thống, bấm “Fix & Check Again”

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 9

Một cửa sổ hiển thị yêu cầu chúng ta chạy script “/tmp/CVU_12.2.0.1.0_oracle/runfixup.sh” với quyền của user root để fix các vấn đề của hệ thống

Sau khi chạy script trên, bấm [ OK ] để kiểm tra lại

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 10

Nếu pass qua tất cả các điều kiện thì sẽ sang bước xác nhận lại các thông tin cài đặt. Nếu ok thì bấm [ Install ] để tiến hành cài đặt.

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 11

Quá trình cài đặt diễn ra

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 12

Trong quá trình cài đặt sẽ yêu cầu chạy 1 số script để config hệ thống với quyền root là như bên dưới. Sau khi chạy các scripts này thì bấm [ OK ] để tiếp tục cài đặt.

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 13

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 14

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất chúng ta bấm [ Close ] để đóng cửa sổ cài đặt và chuyển sang bước tiếp theo là cấu hình Oracle Listener.

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 15

2.3. Cài đặt Oracle Listener

Set biến môi trường cho user oracle ở đường dẫn /home/oracle/.bash_profile

TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_BASE=/home/oracle/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.2.0/dbhome_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib:/usr/lib64; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

Sau đó login lại vào user oracle chạy command sau để khởi động GUI cấu hình Oracle Listener

netca

Sau khi chạy lệnh netca, cửa sổ config Oracle Listener sẽ xuất hiện như ở bên dưới. Chúng ta bấm [ Next ] để tiến hành cài đặt.

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 16

Chọn “[ Add ]”

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 17

Đặt tên cho Oracle Listener

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 18

Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 19

Set cổng mặc định là 1521, trường hợp bạn sử dụng nhiều Listener thì set cổng khác cho nó.

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 20

Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 21

Bấm [ Next ]

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 22

Bấm [ Finish ] để kết thúc cài đặt Listener

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 23

Để khởi động Oracle Listener vừa tạo chúng ta dùng command sau:

lsnrctl start LISTENER

Kiểm tra xem listener đã hoạt động chưa?

2.4. Cấu hình Oracle Database

Để khởi động GUI tạo Oracle Database chúng ta chạy command sau với user oracle

dbca

Màn hình GUI cấu hình như bên dưới => Chọn “Create a database

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 24

Chọn “Advanced configuration

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 25

Database Deplyment Type => Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 26

Tên và SID => Để mặc định

 • Global database name: orcl
 • SID: orcl

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 27

Database Storage: Cấu hình đường dẫn lưu data => Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 28

Fast Recovery Option: Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 29

Chọn Listener bạn đã tạo ở phần bên trên, Nếu chưa tạo Listener thì lựa chọn tùy chọn “Create a new Listener”

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 30

Oracle Data Vault Config: Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 31

Một số config khác: Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 32

Cài đặt công cụ Enterprise Manager

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 33

Chọn “Use the same administrative password for all accounts” để set cùng 1 password cho tất cả user của Oracle. Nếu bạn muốn bảo mật hơn có thể set riêng từng password cho từng user

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 34

Database Creation Option: Để mặc định

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 35

Review lại thông tin config database => Bấm “Finish” để tạo Oracle Database

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 36

Quá trình xử lý tạo database

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 37

Sau khi tạo database xong => Bấm close

Huong dan cai dat Oracle Database 12c Tren CentOS 7.x - Buoc 38

3. Kết nối tới Oracle Database 12c

Sử dụng công cụ sqlplus

Để kết nối tới Oracle Database với Oracle sqlplus chúng ta sử dụng command sau với tài khoản oracle:

sqlplus / as sysdba

Sử dụng công cụ Oracle SQL Developer

Để kết nối từ bên ngoài vào, trên Linux Server chúng ta thực hiện mở cổng mà Oracle Listener đang lắng nghe. Trong bài viết này mình cấu hình ở port 1521 nên mình thực hiện mở port trên Linux Server

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=1521/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Sau đổ mở công cụ Oracle SQL Developer và cấu hình các tham số như bên dưới hình

Như vậy mình đã kết thúc tutorial Cài đặt Oracle Database 12c trên Linux Server, nếu bạn gặp vấn đề gì khi cài đặt, vui lòng comment bên dưới.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

Có 3 bình luận trong bài viết “Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12c trên Linux Server”

 1. cho mình xin hướng dẫn start stop oracle database 12c như 1 dịch vụ trong linux với

 2. Chào Bạn
  Mình đã cài oracle database trên linux: tới bước [Quyền hạn của Group và User của hệ thống (Để mặc định)] thì không có quyền dba mà chỉ có quyền giống như tên user oracle. bản cho mình hỏi làm sao để xuất hiện trong các combo có giá trị quyền là dba?
  Ngoài ra bạn có thể hướng dẫn giúp mình muốn:
  – Gỡ oracle database
  – Xóa Oracle Listener
  – Cách sử dụng Oracle Listener

  Chân thành cám ơn

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web