Merge 2 kiểu dữ liệu Dict trong Python


Kiểu dữ liệu sử dụng phổ biến trong Python là Dictionary (Viết tắt là Dict). Để merge 2 biến kiểu Dict vào nhau chúng ta có những cách sau đây:

VD: Chúng ta merge 2 biến Dictionary là x và y

Từ Python 3.9 cho tới mới nhất

Merge x và y thành z

z = x | y

Merge y vào x ( phép toán ior)

x |= y

Từ Python 3.5 cho tới mới nhất

z = {**x, **y}

Python 2 hoặc Python 3.4 tới cũ hơn

Chúng ta cần viết 1 function như sau:

def merge_two_dicts(x, y):
    z = x.copy()   # start with keys and values of x
    z.update(y)    # modifies z with keys and values of y
    return z

Và để merge chúng ta gọi

z = merge_two_dicts(x, y)

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web