Gửi email sử dụng sendmail trong Python


Trên hệ thống Linux/Unix có 1 chương trình gửi mail trực tiếp là sendmail. Đoạn script Python dưới đây thực hiện gửi mail thông qua sendmail.

Cài đặt sendmail

Trên Linux/Unux để cài đặt chúng ta sử dụng command sau đây:

# Trên Ubuntu / Debian / Linuxmin
sudo apt install sendmail

# Tren CentOS / Fedora / Redhat
yum install -y sendmail

Script Python gửi mail sử dụng sendmail

#!/usr/bin/python3
import os


# Send mail location
SENDMAIL = "/usr/sbin/sendmail"

# Sender Info
FROM = "sender@example.com"

# Receiver Info
TO = ["user@gmail.com"]

# Email subject
SUBJECT = 'Hello, sendmail from python script'

# Email sendmail body
BODY = 'This message was sent via sendmail.'

# Create actual message
MESSAGE = """\
From: %s
To: %s
Subject: %s

%s
""" % (FROM, ", ".join(TO), SUBJECT, BODY)

# Send the mail
p = os.popen("%s -t -i" % SENDMAIL, "w")
p.write(MESSAGE)
print("Sendmail exit status: ", p.close())

Để biết bạn đã cài đặt sendmail chưa hoặc tìm đường dẫn sendmail trên Linux/Unix thì hãy sử dụng  lệnh: which sendmail

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web