[Golang] Một số ví dụ lập trình Fiber Web Framework


Ở bài viết trước: Giới thiệu về Fiber Web Framework. Sau đây là 1 số ví dụ sử dụng Fiber Web Framework. Nó sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về Fiber Web Framework.

Chương trình Hello World cơ bản

package main

import "github.com/gofiber/fiber/v2"

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("Hello, World ?!")
  })

  app.Listen(":3000")
}

Basic Routing / Định tuyến cơ bản

func main() {
  app := fiber.New()

  // GET /john
  app.Get("/:name", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("Hello, %s ?!", c.Params("name"))
    return c.SendString(msg) // => Hello john ?!
  })

  // GET /john/75
  app.Get("/:name/:age/:gender?", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("? %s is %s years old", c.Params("name"), c.Params("age"))
    return c.SendString(msg) // => ? john is 75 years old
  })

  // GET /dictionary.txt
  app.Get("/:file.:ext", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("? %s.%s", c.Params("file"), c.Params("ext"))
    return c.SendString(msg) // => ? dictionary.txt
  })

  // GET /flights/LAX-SFO
  app.Get("/flights/:from-:to", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("? From: %s, To: %s", c.Params("from"), c.Params("to"))
    return c.SendString(msg) // => ? From: LAX, To: SFO
  })

  // GET /api/register
  app.Get("/api/*", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := fmt.Sprintf("✋ %s", c.Params("*"))
    return c.SendString(msg) // => ✋ register
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Serving Static Files / Xử lý file tĩnh

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Static("/", "./public")
  // => http://localhost:3000/js/script.js
  // => http://localhost:3000/css/style.css

  app.Static("/prefix", "./public")
  // => http://localhost:3000/prefix/js/script.js
  // => http://localhost:3000/prefix/css/style.css

  app.Static("*", "./public/index.html")
  // => http://localhost:3000/any/path/shows/index/html

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Middleware & Next

func main() {
  app := fiber.New()

  // Match any route
  app.Use(func(c *fiber.Ctx) error {
    fmt.Println("? First handler")
    return c.Next()
  })

  // Match all routes starting with /api
  app.Use("/api", func(c *fiber.Ctx) error {
    fmt.Println("? Second handler")
    return c.Next()
  })

  // GET /api/register
  app.Get("/api/list", func(c *fiber.Ctx) error {
    fmt.Println("? Last handler")
    return c.SendString("Hello, World ?!")
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Views Template Engines

package main

import (
  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/template/pug"
)

func main() {
  // You can setup Views engine before initiation app:
  app := fiber.New(fiber.Config{
    Views: pug.New("./views", ".pug"),
  })

  // And now, you can call template `./views/home.pug` like this:
  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.Render("home", fiber.Map{
      "title": "Homepage",
      "year": 1999,
    })
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Grouping routes into chains / Nhóm các định tuyển trong chuỗi

func middleware(c *fiber.Ctx) error {
  fmt.Println("Don't mind me!")
  return c.Next()
}

func handler(c *fiber.Ctx) error {
  return c.SendString(c.Path())
}

func main() {
  app := fiber.New()

  // Root API route
  api := app.Group("/api", middleware) // /api

  // API v1 routes
  v1 := api.Group("/v1", middleware) // /api/v1
  v1.Get("/list", handler)      // /api/v1/list
  v1.Get("/user", handler)      // /api/v1/user

  // API v2 routes
  v2 := api.Group("/v2", middleware) // /api/v2
  v2.Get("/list", handler)      // /api/v2/list
  v2.Get("/user", handler)      // /api/v2/user

  // ...
}

Middleware logger

package main

import (
  "log"

  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/logger"
)

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Use(logger.New())

  // ...

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

import (
  "log"

  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/cors"
)

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Use(cors.New())

  // ...

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Custom 404 response / Tạo phản hồi 404

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Static("/", "./public")

  app.Get("/demo", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("This is a demo!")
  })

  app.Post("/register", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("Welcome!")
  })

  // Last middleware to match anything
  app.Use(func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendStatus(404)
    // => 404 "Not Found"
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

JSON Response / Phản hồi JSON

type User struct {
  Name string `json:"name"`
  Age int  `json:"age"`
}

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Get("/user", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.JSON(&User{"John", 20})
    // => {"name":"John", "age":20}
  })

  app.Get("/json", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.JSON(fiber.Map{
      "success": true,
      "message": "Hi John!",
    })
    // => {"success":true, "message":"Hi John!"}
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

WebSocket Upgrade / Nâng cấp WebSocket

import (
  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/websocket"
)

func main() {
 app := fiber.New()

 app.Get("/ws", websocket.New(func(c *websocket.Conn) {
  for {
   mt, msg, err := c.ReadMessage()
   if err != nil {
    log.Println("read:", err)
    break
   }
   log.Printf("recv: %s", msg)
   err = c.WriteMessage(mt, msg)
   if err != nil {
    log.Println("write:", err)
    break
   }
  }
 }))

 log.Fatal(app.Listen(":3000"))
 // ws://localhost:3000/ws
}

Recover middleware / Khôi phục Middleware

import (
  "github.com/gofiber/fiber/v2"
  "github.com/gofiber/fiber/v2/middleware/recover"
)

func main() {
  app := fiber.New()

  app.Use(recover.New())

  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    panic("normally this would crash your app")
  })

  log.Fatal(app.Listen(":3000"))
}

Validator package

type Job struct{
  Type     string `validate:"required,min=3,max=32"`
  Salary    int  `validate:"required,number"`
}

type User struct{
  Name     string `validate:"required,min=3,max=32"`
  IsActive   bool  `validate:"required,eq=True|eq=False"`
  Email     string `validate:"required,email,min=6,max=32"`
  Job      Job   `validate:"dive"`
}

type ErrorResponse struct {
  FailedField string
  Tag     string
  Value    string
}

func ValidateStruct(user User) []*ErrorResponse {
  var errors []*ErrorResponse
  validate := validator.New()
  err := validate.Struct(user)
  if err != nil {
    for _, err := range err.(validator.ValidationErrors) {
      var element ErrorResponse
      element.FailedField = err.StructNamespace()
      element.Tag = err.Tag()
      element.Value = err.Param()
      errors = append(errors, &element)
    }
  }
  return errors
}

func AddUser(c *fiber.Ctx) {
  //Connect to database
  user := new(User)
  if err := c.BodyParser(user); err != nil {
    errors := ValidateStruct(*user)
  if errors != nil {
    c.JSON(errors)
    return
  }
  }
  //Do something else here

 //Return user
  c.JSON(user)
}

// Running a test with the following curl commands

// curl -X POST -H "Content-Type: application/json" --data "{\"name\":\"john\",\"isactive\":\"True\"}" http://localhost:8080/register/user

// Results in 

// [{"FailedField":"User.Email","Tag":"required","Value":""},{"FailedField":"User.Job.Salary","Tag":"required","Value":""},{"FailedField":"User.Job.Type","Tag":"required","Value":""}]⏎

Catching Errors / Bắt lỗi

app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
  // Pass error to Fiber
  return c.SendFile("file-does-not-exist")
})

Các bạn có tham khảo nhiều ví dụ, ứng dụng của Fiber Web Framework ở đây

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web