Cách kiểm tra package đã được cài đặt trên Linux


Cách kiểm tra Package đã được cài đặt sử dụng lệnh Apt và Yum

1. Đối với phiên bản Ubuntu 14.04 trở lên

Sử dụng lệnh apt như sau:

apt list --installed | grep <package_name>

VD: Kiểm tra các package của PostgreSQL 10 đã được cài đặt trên HDH Ubuntu 17.04.

2. Đối với phiên bản Ubuntu cũ hơn từ 13.10 trở xuống. 

Sử dụng command sau:

dpkg --get-selections | grep <package_name>

3. Đối với HDH Centos, Redhat, Fedora..

Sử dụng lệnh yum như sau:

yum list installed | grep <package_name>

 

SHARE