Khắc phục lỗi “libdvd-pkg: `apt-get check` failed, you may have broken packages. Aborting” trên Ubuntu


Trong một bài viết trước, sau khi chạy lệnh cài đặt apt. Mình gặp phải 1 lỗi trên Ubuntu. Dù lỗi này không ảnh hưởng tới package cài đặt nhưng để fix thì các bạn có thể làm sau đây.

Vấn đề / Problem

Lỗi sau khi dùng lệnh apt để cài đặt package!

[admin@vinasupport.com ~]:~$ sudo apt install ffmpeg
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-headers-5.11.0-34-generic linux-hwe-5.11-headers-5.11.0-34
linux-image-5.11.0-34-generic linux-modules-5.11.0-34-generic
linux-modules-extra-5.11.0-34-generic
Use ‘sudo apt autoremove’ to remove them.
The following additional packages will be installed:
libavdevice58 libavresample4
Suggested packages:
ffmpeg-doc
The following NEW packages will be installed:
ffmpeg libavdevice58 libavresample4
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded.
Need to get 1,581 kB of archives.
After this operation, 2,555 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://opensource.xtdv.net/ubuntu focal-updates/universe amd64 libavdevice58 amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1 [74.3 kB]
Get:2 http://opensource.xtdv.net/ubuntu focal-updates/universe amd64 libavresample4 amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1 [54.2 kB]
Get:3 http://opensource.xtdv.net/ubuntu focal-updates/universe amd64 ffmpeg amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1 [1,453 kB]
Fetched 1,581 kB in 1s (1,722 kB/s)
Selecting previously unselected package libavdevice58:amd64.
(Reading database … 280673 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/libavdevice58_7%3a4.2.4-1ubuntu0.1_amd64.deb …
Unpacking libavdevice58:amd64 (7:4.2.4-1ubuntu0.1) …
Selecting previously unselected package libavresample4:amd64.
Preparing to unpack …/libavresample4_7%3a4.2.4-1ubuntu0.1_amd64.deb …
Unpacking libavresample4:amd64 (7:4.2.4-1ubuntu0.1) …
Selecting previously unselected package ffmpeg.
Preparing to unpack …/ffmpeg_7%3a4.2.4-1ubuntu0.1_amd64.deb …
Unpacking ffmpeg (7:4.2.4-1ubuntu0.1) …
Setting up libavresample4:amd64 (7:4.2.4-1ubuntu0.1) …
Setting up libavdevice58:amd64 (7:4.2.4-1ubuntu0.1) …
Setting up ffmpeg (7:4.2.4-1ubuntu0.1) …
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) …
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) …
libdvd-pkg: Checking orig.tar integrity…
/usr/src/libdvd-pkg/libdvdcss_1.4.2.orig.tar.bz2: OK
libdvd-pkg: `apt-get check` failed, you may have broken packages. Aborting…

Cách khắc phục / Solution

Để khắc phục chúng ta sử dụng command sau:

sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg

Nó sẽ hiển thị thông báo: Bạn chọn [ Yes ] => Bấm phim [ Enter ] để sửa lại package!

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web