Thay đổi Mirror của câu lệnh Yum trên CentOS 7/8


Khi bạn thực hiện lệnh yum update trên HDH CentOS 7CentOS 8. Hệ thống sẽ tìm máy chủ có tốc độ tải về vị trí của bạn mà có tốc độ nhanh nhất.

Như ở ảnh dưới đây, thì hệ thống tìm thấy máy mirror của máy chủ của công ty nhân hòa.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn cố định mirror cho lệnh yum thì có thể sử dụng phương pháp sau:

Bước 1: Tìm mirror bạn mong muốn ở đây: https://www.centos.org/download/mirrors/

Ví dụ mình chọn mirror máy chủ Viettel: http://centos-hcm.viettelidc.com.vn/ để chạy lệnh Yum

Bước 2: Update đường dẫn mirror

Sửa file /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo, comment mirrorlist và uncomment baseurl và sửa như bên dưới

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
baseurl=http://centos-hcm.viettelidc.com.vn/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
baseurl=http://centos-hcm.viettelidc.com.vn/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
baseurl=http://centos-hcm.viettelidc.com.vn/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

Bước 3: Vô hiệu hóa plugin fastestmirror

Vì plugin fastestmirror sẽ thực hiện tìm kiếm mirror gần chúng ta nhất, nên cần vô hiệu hóa nó đi.

Sửa file: /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf và set tham số enabled=0

[main]
enabled=0

Bước 4: Clean lại toàn bộ cache của Yum bằng command sau:

sudo yum clean all

Giờ chúng ta chạy lại comment sau để xem kết quả:

sudo yum repolist -v

Bây giờ chúng ta có thể chạy lệnh yum với máy chủ ở Viettel.

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web