Cách sử dụng lệnh grep trong Linux


Giới thiệu về lệnh grep

Lệnh grep thường được sử dụng để tìm kiếm chuỗi văn bản, hoặc các dòng có các chuỗi trong các file văn bẳn mà match với 1 chuỗi đầu vào. Grep Linux Command được xem 1 trong những lệnh hữu ích và được sử dụng phổ biến trên hệ thống Linux/Unix

Cú pháp lệnh grep

Một số ví dụ sử dụng lệnh grep

Tìm kiếm một chuỗi văn bản

Tìm kiếm dòng có chưa chuỗi “admin” trong file /etc/passwd

$ grep admin /etc/passwd

Hiển thị số dòng (Line Number) trong kết quả

Sử dụng tham số -n

$ grep -n admin /etc/passwd

Chỉ hiển thị kết quả  đầu tiên

Sử dụng head -1

$ grep admin /etc/passwd | head -1

Hiển thị kết quả cuối cùng

Sử dụng tail -1

$ grep admin /etc/passwd | tail -1

Tìm kiếm chuỗi văn bản trong 1 thư mục

Sử dụng tham số -r

$ grep -r admin /etc/

Ẩn nội dung không match với giá trị cần tìm

$ cat a.txt
test hello..[113a6d9e-7b06-42c6-a52b-7a4e4d2e216c]... this is
te [113a6d9e-7b06-42c6-a52b-7a4e4d2e216c].  this  is hello

$ grep -oP '(?<=\[)[^\]]*' a.txt
113a6d9e-7b06-42c6-a52b-7a4e4d2e216c
113a6d9e-7b06-42c6-a52b-7a4e4d2e216c

Tìm kiếm chỉ 1 từ

Trường hợp bạn tìm kiếm chuỗi “admin” thì nó sẽ match kết quả với “admin1”, “admin234”, … Vậy để tìm chính xác với từ “admin” thì sử dụng tham số -w

$ grep -w admin <file_name>

Lấy số dòng match với giá trị cần tìm

Ví dụ chỉ ra số dòng match với giá trị “admin” trong file /etc/passwd sử dụng tham số -c

$ grep -c admin /etc/passwd

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web