Upload file sử dụng CURL và PHP


Có rất nhiều giải pháp để upload file lên server cho PHP như sử dụng form, ajax, ftp, scp, … Hôm nay vinasupport sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng curl để upload file tới server sử dụng php.

Để thực hiện tutorial này chúng ta cần 3 file sau:

 • curl.php: Xử lý script curl để đọc và xử lý upload file tới server (client)
 • upload.php: Xử lý file nhận từ client (server)
 • data.txt: File dữ liệu

Xử lý upload file tới server

File: curl.php

<?php
// CURL init
$curl = curl_init();

$fields = [
  'file' => curl_file_create('data.txt'),
  'description' => 'Upload file to server by url (vinasupport.com)'
];

// Set CURL options
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://localhost/upload.php',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_VERBOSE => 1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => $fields,
  CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false,
  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false
));

//create the multiple cURL handle
$mh = curl_multi_init();

//add the handle
curl_multi_add_handle($mh, $curl);

//execute the handle
do {
  $status = curl_multi_exec($mh, $active);
  if ($active) {
    curl_multi_select($mh);
  }
} while ($active && $status == CURLM_OK);

//close the handles
curl_multi_remove_handle($mh, $curl);
curl_multi_close($mh);

// all of our requests are done, we can now access the results
echo curl_multi_getcontent($curl);

Trường hợp bạn thực hiện trên local thì nên set 2 option là CURLOPT_SSL_VERIFYHOST  và CURLOPT_SSL_VERIFYPEER  về false để tránh xác thực certificate.

Xử lý file nhận từ client

File: upload.php

Ở đây mình chỉ hiển thị dữ liệu gửi lên từ client, còn các bạn có thể tùy ý xử lý dữ liệu.

<?php
// Show request data
var_dump($_FILES);
var_dump($_POST);

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web