Sử dụng cURL trong Python với PycURL


cURL là một công cụ được sử dụng để truyền dữ liệu đến và từ một máy chủ và để thực hiện các loại yêu cầu dữ liệu khác nhau. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về PycURL – một thư viện cURL rất tốt của Python.

Cài đặt PycURL

Để cài đặt thư viện PycURL trong python chúng ta sử dụng công cụ quản lý PIP

pip install pycurl

Nếu bạn gặp phải lỗi: error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1, thì tham khảo bài viết này để fix lỗi.

Sử dụng PycURL

Một ví dụ sử dụng PycURL

Lấy nội dung website sử dụng PycULR

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# vi:ts=4:et
import sys
import pycurl

PY3 = sys.version_info[0] > 2


class Test:
  def __init__(self):
    self.contents = ''
    if PY3:
      self.contents = self.contents.encode('ascii')

  def body_callback(self, buf):
    self.contents = self.contents + buf


sys.stderr.write("Testing %s\n" % pycurl.version)

t = Test()
c = pycurl.Curl()
c.setopt(c.URL, 'https://vinasupport.com')
c.setopt(c.WRITEFUNCTION, t.body_callback)
c.perform()
c.close()

print(t.contents)

Upload file với PycURL

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# vi:ts=4:et

import os, sys
import pycurl

# Class which holds a file reference and the read callback
class FileReader:
  def __init__(self, fp):
    self.fp = fp
  def read_callback(self, size):
    return self.fp.read(size)

# Check commandline arguments
if len(sys.argv) < 3:
  print("Usage: %s <url> <file to upload>" % sys.argv[0])
  raise SystemExit
url = sys.argv[1]
filename = sys.argv[2]

if not os.path.exists(filename):
  print("Error: the file '%s' does not exist" % filename)
  raise SystemExit

# Initialize pycurl
c = pycurl.Curl()
c.setopt(pycurl.URL, url)
c.setopt(pycurl.UPLOAD, 1)

# Two versions with the same semantics here, but the filereader version
# is useful when you have to process the data which is read before returning
if 1:
  c.setopt(pycurl.READFUNCTION, FileReader(open(filename, 'rb')).read_callback)
else:
  c.setopt(pycurl.READFUNCTION, open(filename, 'rb').read)

# Set size of file to be uploaded.
filesize = os.path.getsize(filename)
c.setopt(pycurl.INFILESIZE, filesize)

# Start transfer
print('Uploading file %s to url %s' % (filename, url))
c.perform()
c.close()

Post form với PyCURL

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# vi:ts=4:et

import pycurl
try:
  # python 3
  from urllib.parse import urlencode
except ImportError:
  # python 2
  from urllib import urlencode

c = pycurl.Curl()
c.setopt(c.URL, 'https://httpbin.org/post')

post_data = {'field': 'value'}
# Form data must be provided already urlencoded.
postfields = urlencode(post_data)
# Sets request method to POST,
# Content-Type header to application/x-www-form-urlencoded
# and data to send in request body.
c.setopt(c.POSTFIELDS, postfields)

c.perform()
c.close()

Và rất nhiều ví dụ khác, các bạn vui lòng tham khảo ở đây

Nguồn: vinasupport.com

 

             
TAGS: pip3 CURL PycURL
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web