Composer là gì? Quản lý các thư viện PHP bằng Composer


Giống như các ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng có công cụ quản lý thư viện là Composer (NodeJS có npm, Ruby có gem). Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về composer với vinasupport.com nhé!

Composer là gì?

Composer là trình quản lý gói cấp ứng dụng (application-level package) cho ngôn ngữ lập trình PHP cung cấp định dạng chuẩn để quản lý các phần phụ thuộc (dependency) của PHP và các thư viện bắt buộc. Nó được phát triển bởi Nils Adermann và Jordi Boggiano, những người tiếp tục quản lý dự án.

 • Lập trình viên: Nils Adermann, Jordi Boggiano
 • Phát hành lần đầu vào 01/03/2012
 • Phiên bản ổn định: 2.0.4
 • Repository: github.com/composer/composer
 • Viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP
 • Written in PHP
 • Operating system Cross-platform
 • Type Package manager
 • License: MIT License
 • Website: getcomposer.org

Cài đặt Composer

Để cài đặt Composer chúng ta lần lượt sử dụng các command sau:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228516cbf63f885e036d37e9a59d27d63f46af1d4d07ee0f76181c7d3') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Sau đó di chuyển file composer.phar tới thư mục /usr/bin

sudo mv composer.phar /usr/bin/composer

Quản lý các thư viện PHP bằng composer

Các thư viện PHP quản lý thông qua 1 file config là composer.json có cấu trúc như bên dưới.

{
  "name": "laravel/laravel",
  "description": "The Laravel Framework.",
  "keywords": ["framework", "laravel"],
  "license": "MIT",
  "require": {
    "laravel/framework": "4.2.*",
  },
  ....
}

Nếu chưa có file này, thì sau khi chạy lệnh composer require nó sẽ tạo cho bạn. Còn nếu đã thiết lập file này thì bạn chạy lệnh composer install để cài.

Nâng cấp Composer

Để nâng cấp version của Composer bạn sử dụng lệnh sau:

composer self-update

Trường hợp bạn muốn rollback lại phiên bản trước thì bạn dùng lệnh sau:

composer self-update --rollback

Autoloading thư viện PHP

Bây giờ để sử dụng các thư viện của PHP, thì đơn giản chúng ta include file autoload.php vào

include_once './vendor/autoload.php';

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web