6 Cách xác định địa chỉ Public IP của bạn trên Internet


Bạn có thể sử dụng các cách sau để kiểm tra địa chỉ IP public của bạn trên Internet

  1. Sử dụng lệnh CURL command trên  Linux
  2. Sử dụng lệnh wget command trên Linux
  3. Sử dụng lệnh dig command trên Linux
  4. Sử dụng lệnh host command trên Linux
  5. Sử dụng lệnh nslookup trên Windows
  6. Lấy thông tin Public IP qua trang web ip2location.com

Kiểm tra địa chỉ IP Public trên Linux

Sử dụng CURL Command Line:

curl https://ipinfo.io/ip

Sử dụng wget command line:

wget -qO- https://ipecho.net/plain ; echo

Sử dụngdig command

dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

Sử dụng host command

host myip.opendns.com resolver1.opendns.com | grep "myip.opendns.com has" | awk '{print $4}'

Kiểm tra địa chỉ IP Public trên Windows

Sử dụng lệnh nslookup

nslookup myip.opendns.com. resolver1.opendns.com

Lấy thông tin Public IP qua trang web ip2location.com

Truy cập trang web ip2location.com để lấy thông tin về địa chỉ Public IP, nhà mạng, …

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web