Hướng dẫn kết nối tới SQLite sử dụng Python


Trong một bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn kết nối đến SQLite 3 sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn sử dụng ngôn ngữ Python để kết nối đến SQLite một cách đơn giản nhất.

Đầu tiên chúng ta import thư viện sqlite3

import sqlite3

Bây giờ thì thực hiện kết nối đến db, và tạo con trỏ.

# Connect to DB and create a cursor
sqliteConnection = sqlite3.connect('vinasupport.db')
cursor = sqliteConnection.cursor()
print('DB Init')

Chú ý, SQLite sử dụng một file để làm database.

Sau khi khởi tạo bạn đã có thể thực hiện các câu lệnh SQL

VD: Lấy version của SQLite

# Write a query and execute it with cursor
query = 'select sqlite_version();'
cursor.execute(query)

# Fetch and output result
result = cursor.fetchall()
print('SQLite Version is {}'.format(result))

In dữ liệu và đóng con trỏ

# Fetch and output result
result = cursor.fetchall()
print('SQLite Version is {}'.format(result))

# Close the cursor
cursor.close()

Cuôi cùng là đóng kết nối tới database

if sqliteConnection:
  sqliteConnection.close()
  print('SQLite Connection closed')

Cuối cùng, chúng ta có đoạn code như sau:

import sqlite3

try:
  # Connect to DB and create a cursor
  sqliteConnection = sqlite3.connect('sql.db')
  cursor = sqliteConnection.cursor()
  print('DB Init')

  # Write a query and execute it with cursor
  query = 'select sqlite_version();'
  cursor.execute(query)

  # Fetch and output result
  result = cursor.fetchall()
  print('SQLite Version is {}'.format(result))

  # Close the cursor
  cursor.close()

# Handle errors
except sqlite3.Error as error:
  print('Error occurred - ', error)

# Close DB Connection irrespective of success
# or failure
finally:

  if sqliteConnection:
    sqliteConnection.close()
    print('SQLite Connection closed')

Kết quả sau khi chạy:

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web