Đọc dữ liệu file MS Access .mdb bằng Python


Để đọc dữ liệu của file .mdb của Microsoft Access, chúng ta sử dụng thư viện pyodbc của Python. Để cài thư viện này chúng ta sử dụng công cụ quản lý package của Python là PIP

Cài đặt thư viện pyodbc

pip install pyodbc

Chú ý: Để đọc được file .mdb thì cần môi trường Windows, Linux không đọc được file .mdb dù có cài pyodbc. Nếu các bạn có thể đọc được file .mdb trên môi -trường Linux thì hãy chia sẻ cho mọi người được biết.

Nếu gặp lỗi sau khi cài đặt pyodbc trên Windows.

Error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with “Microsoft Visual C++ Build Tools”: http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools

Thì có nghĩa là bạn cần cài Visual C++ Build Tools, các bạn có thể download ở đây: https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/

Đọc dữ liệu file .mdb bằng Python

Để kết nối và đọc dữ liệu của file .mdb, tham khảo đoạn code sau:

#! /usr/bin/python3

import pyodbc

# set up some constants
mdb_file = '<path_to_mdb_file>'
mdb_driver = '{Microsoft Access Driver (*.mdb)}'
mdb_password = '<password_of_mdb_file>'

# connect to db
con = pyodbc.connect('DRIVER={}; DBQ={}; PWD={}'.format(DRV, mdb_driver, mdb_password))
cur = con.cursor()

# Run a query and get the results
rows = cur.execute('SELECT * FROM table').fetchall()

print(rows)
cur.close()
con.close()

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web