Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails 5.2 trên Ubuntu 18.04


Hôm nay có 1 dự án của khách hàng Nhật làm trên nền tảng Ruby on Rails, nên mình đã bắt tay vào tìm hiểu cách cài đặt môi trường. Ruby On Rails có thể chạy được trên rất nhiều nền tảng như Linux, Windows, MacOS… Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên Ruby on Rails trên môi trường Linux Server, cụ thể là Ubuntu 18.04 LTS.

Bước chuẩn bị

  • Một máy chủ cài đặt Ubuntu 18.04. Nếu chưa có các bạn có thể thử sử dụng cloud vps từ Vultr – Nhà cung cấp cloud server nổi tiếng mà mình đang sử dụng.
  • Một chút kiến thức tốt về các lệnh của Linux

Nếu các bạn chỉ muốn cài trên máy tính local, thì có thể cài Ubuntu trên máy ảo Virtualbox. Vậy thì các bạn có thể tham khảo bài viết: cài đặt Ubuntu 18.04 trên máy ảo của mình.

Cài đặt Ruby

Bước cài đặt đầu tiên cần làm là thêm các dependencies cho Ruby on Rails.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Cài đặt các package cần thiết của Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev nodejs yarn

Cài đặt Ruby thông qua rbenv

cd ~/
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

rbenv install 2.5.1
rbenv global 2.5.1

Kiểm tra Ruby đã được cài đặt thành công chưa bằng lệnh ruby -v

Cuối cùng các bạn cài đặt Bundler

gem install bundler

Cài đặt Ruby on Rails

Phiên bản Ruby on Rails trong bài viết này là v5.2.0, để cài đặt Rails các bạn sử dụng command sau:

gem install rails -v 5.2.0

Nếu bạn đang sử dụng rbenv, bạn sẽ cần phải chạy lệnh sau để làm tạo môi trường thực thi cho rails

rbenv rehash

Kiểm tra Rails đã được cài đặt thành công chưa bằng lệnh rails -v

Cài đặt MySQL Database

Ruby on Rails có thể chạy trên nhiều hệ quản trị CSDL như SQLite (mặc đinh), MySQL, PostgreSQL… Ở bài viết này mình chọn MySQL làm database.

Để cài đặt MySQL trên Ubuntu, thực hiện lệnh bên dưới.

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev

Cần cài thư viện libmysqlclient-dev của Ubuntu để compile mysql2, Vì Rails sẽ sử dụng mysql2 để kết nối với MySQL database.

Tạo Rails Application và chạy Rails Server

Khởi tạo ứng dụng Rails bằng việc thực hiện các lệnh sau:

rails new myapp -d mysql
cd myapp
rake db:create
rails server

Truy cập đường dẫn: http://localhost:3000 để xem trang web bạn vừa tạo bằng Ruby on Rails

Nếu bạn gặp lỗi:

Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

Đó là do chưa cấu hình thông tin kết nối tới MySQL Database, bạn sửa lại trong file: config/database.yml cho đúng với thông tin username, password của MySQL Database.

Cài đặt Rails từ source code

Trường hợp bạn cần cài Rails từ source code có sẵn hãy sử dụng command sau:

cd ~/source.code
bundle
rails server

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web