Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu 22.04


Sau một thời gian out of date về Ruby nên hôm nay mình đã quay lại với các bài viết về 1 framework cực kỳ nổi tiếng của Ruby là RoR viết tắt của Ruby on Rails. Đầu tiên chúng ta hãy làm học cách cài đặt Ruby On Rails trên Linux, cụ thể là HDH Ubuntu 22.04 vừa mới ra mắt. RoR có thể cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau nhưng mình suggest các bạn lựa chọn 1 hệ điều hành thuộc họ Linux như Ubuntu.

Cài đặt Ruby On Rails trên Ubuntu 22.04

Bước 1: Cài đặt các package source của công cụ quản lý là NodeJs và Yarn

sudo apt -y install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Bước 2: Cài đặt các package cầu thiết để xây dựng môi trường lập trình Ruby

sudo apt update
sudo apt -y install git-core zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev nodejs yarn

Bước 3: Cài đặt công cụ quản lý version của Ruby là Rbenv

git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

Bước 4: Cài đặt Ruby

Ruby on Rails 7.x yêu cầu Ruby 2.7.0+ trở lên, khuyến khích các bạn sử dụng version Ruby 3.0+. Còn tất nhiên là vinasupport.com sẽ cài đặt version ruby mới nhất.

Sử dụng command sau để xem danh sách các stable version (ổn định) bạn có thể cài đặt

rbenv install -l

Để cài phiên bản mới nhất 3.1.2 các bạn làm như sau:

rbenv install 3.1.2
rbenv global 3.1.2

rbenv global sẽ chỉ định phiên bản sử dụng trong trường hợp bạn cài nhiều phiên bản của Ruby

Cuối cùng cái bundler

gem install bundler

Rbenv User cần cài chạy “rbenv rehash” sau khi cài đặt xong bundler

Bước 5: Cài đặt Rails

Ở đây mình sẽ cài đặt phiên bản Rails mới nhất là: 7.0.4

gem install rails -v 7.0.4
rbenv rehash

Chạy rbenv rehash để tạo file excecute rails. 

Bước 6: Cài đặt database.

Ở đây mình sử dụng PostgreSQL để làm database cho Rails

sudo apt -y install postgresql-14 libpq-dev

Tạo user cho database

[admin@vinasupport.com ~]:~$ sudo su - postgres
postgres@desktop:~$ psql
psql (14.5 (Ubuntu 14.5-0ubuntu0.22.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# \password rails
Enter new password for user "rails": 
Enter it again: 
postgres=# \q
postgres@desktop:~$ exit
logout

Bước 7: Tạo một Rails App

sudo mkdir -p /opt/ruby
sudo chown -R <user> /opt/ruby
cd /opt/ruby
rails new myapp -d postgresql

Bước 8: Sửa file config/database.yml

Tạo database cho rails

cd myapp/
rake db:create

Bước 9: Khởi động rails

rails server

Bây giờ truy cập vào đường dẫn http://127.0.0.1:3000 mà có kết quả như bên dưới là bạn đã cài đặt thành công ruby on rails trên Ubuntu 22.04

Xóa Ruby On Rails

Để xóa Ruby On Rails chúng ta sử dụng các command sau:

rake db:drop
cd ../
rm -rf myapp/

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web