Export source code sử dụng Git Archive


Trên SVN (Subversion) có command là svn export để export source code mà không có thư mục .svn để quản lý version. Tương tự trên Git cũng có command giúp bạn export source code mà không có thư .git, không có history, log. Đó là git archive command.

Cú pháp của git archive

git archive [--format=<fmt>] [--list] [--prefix=<prefix>/] [<extra>]
[-o <file> | --output=<file>] [--worktree-attributes]
[--remote=<repo> [--exec=<git-upload-archive>]] <tree-ish>
[<path>...]

Trong đó: 

  • –format: Định dạng output, vd như là: zip, tar
  • –list: Hiển thị toàn bộ định dạng (format)
  • –prefix: Thêm tiền tố (prefix) cho file output
  • -o, –output: Đường dẫn file output
  • –remote: Thay cho việc export từ source local, nó sẽ export từ một đường dẫn remote repository
  • <path>: Đường dẫn chứa source code clone, nếu không chỉ ra thì nó sẽ làm việc với thư mục hiện tại

Sử dụng command: git archive –help để xem hướng dẫn

Một số ví dụ sử dụng Git Archive

Export source code mới nhất

git archive --format zip --output /opt/backup/vinasupport.zip master

Export source code mới nhất cho một branch

git archive --format zip --output /opt/backup/vinasupport.zip <branch_name>

Với <branch_name> là tên branch cần export

Export source code cho một commit id

git archive --format zip --output /opt/backup/vinasupport.zip c56477a790c84b4569569f06b5040c584bcf549a

 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web