Hướng dẫn tạo Desktop Entry cho Xampp trên Ubuntu


Sau khi cài đặt Xampp trên Ubuntu, nếu bạn muốn tạo 1 desktop icon mở ứng dụng quản lý của Xampp như bên dưới thì hãy tham khảo cách sau đây:

Tạo Desktop Entry cho Xampp trên Ubuntu

Bước 1: Đầu tiên cài đặt package “nautilus-admin”

sudo apt-get update
sudo apt-get install nautilus-admin

 

Bước 2: Tạo file policy cho xampp ở đường dẫn /usr/share/polkit-1/actions/xampp.policy với nội dung như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC
"-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
"http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
<policyconfig>


 <action id="org.freedesktop.policykit.pkexec.run-xampp">
  <description>Run the Xampp Control Panel</description>
  <message>Authentication is required to run the Xampp Control Panel</message>
  <defaults>
   <allow_any>no</allow_any>
   <allow_inactive>no</allow_inactive>
   <allow_active>auth_admin_keep</allow_active>
  </defaults>
  <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/opt/lampp/manager-linux-x64.run</annotate>
  <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">TRUE</annotate>
 </action>
</policyconfig>

Bước 3: Tạo file Desktop Entry ở đường dẫn /usr/share/applications/xampp-control-panel.desktop có nội dung như sau:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=XAMPP Control Panel
Comment=Start and Stop XAMPP
Exec=pkexec /opt/lampp/manager-linux-x64.run
Icon=/opt/lampp/htdocs/favicon.ico
Categories=Application
Type=Application
Terminal=false
 • Với /opt/lampp/htdocs/favicon.ico là đường dẫn icon của ảnh.

Kết quả: 

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web