[PHP] Lấy danh sách các file trong 1 thư mục và thư mục con


Trong bài viết lần này mình sẽ giới thiệu các bạn đoạn code sử dụng để lấy danh sách các file trong 1 thư mục bằng PHP.

Sử dụng hàm glob trong PHP để lấy danh sách các file trong 1 thư mục

<?php
foreach (glob("/tmp/*.php") as $filename) {
  echo "$filename";
}

Đoạn code trên sẽ list danh sách tất cả các file có đuôi .php trong thư mục /tmp

Sử dụng đệ quy trong PHP để lấy danh sách các file trong 1 thư mục và thư mục con của nó.

<?php

/**
 * @author vinasupport.com
 * 
 * Recursive Search
 * @param String $folder
 * @param Array $pattern
 * @return Array
 * 
 */
function recursiveSearch($folder, $pattern) {
 $dir = new RecursiveDirectoryIterator($folder);
 $ite = new RecursiveIteratorIterator($dir);
 $files = new RegexIterator($ite, $pattern, RegexIterator::GET_MATCH);
 $fileList = array();
 foreach($files as $file) {
   $fileList[] = array(
     'path' => $file[0],
   );
 }
 return $fileList;
}

// Get all files in folders
$files = rsearch("/tmp","/^.*\.(php|txt|xml)$/");
$fileCount = count($files);
echo "- Total files: {$fileCount}\n";

foreach ($files as $file) {  
  echo "{$file['path']}\n";
}

Hàm recursiveSearch này sẽ tìm kiếm tất cả các file có đuôi là php, txt, xml trong thư mục tmp

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web