Cách kiểm tra Version của Oracle Database


Làm cách nào để kiểm tra phiên bản / Version Oracle Database mà chúng ta đang cài đặt trên Server? Rất đơn giản, chúng ta hãy thực hiện các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào Oracle User

su - oracle

2. Truy cập vào giao diện command của sqlplus với quyền quản trị sysdba

Sử dụng sqlplus command để truy cập vào giao diện SQL> của Oracle

sqlplus / as sysdba

3. Chạy 1 trong 3 cấu SQL Query sau để lấy thông tin version của Oracle Database

SQL> SELECT * FROM V$VERSION

Hoặc:

SQL> SELECT version FROM V$INSTANCE

Hoặc:

SQL> set serveroutput on;
SQL> exec dbms_output.put_line(dbms_db_version.version||'.'||dbms_db_version.release);

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web