Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu trên Oracle Database


Oracle Database là hệ quản trị CSDL được sử dụng nhiều trong các sản phẩm của các doanh nghiệp lớn nên việc sao lưu (backup) CSDL là việc vô cùng cần thiết. Bài viết này VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện sao lưukhôi phục Oracle Database sử dụng command line là expdp / impdp.

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên Oracle Database

Bước 1: Kiểm tra xem Oracle Database của bạn đã có thư mục dump chưa?

Kết nối tới Oracle sqlplus hoặc Oracle SQL Developer, sử dụng câu SQL sau xác định Oracle đã có thư mục dump để chưa file backup:

SQL> select * from dba_directories;

Thư mục dump (DATA_PUMP_DIR) được lưu ở /user/oracle/app/oracle/admin/orcl/dpdump

Nếu không thấy thư mục này, các bạn tạo thư mục như sau:

SQL> create directory DATA_PUMP_DIR as '/user/oracle/app/oracle/admin/orcl/dpdump';
SQL> grant all on directory DATA_PUMP_DIR to <user>;    -- DBAs dont need this grant

Câu lệnh grant là không cần thiết trong trường hợp <user> là một sysdba

Bước 2: Thiết lập charset (tùy chọn)

Bạn phải đảm bảo export charset phải đúng với charset của database:

VD với American UTF8 (UNIX) (trên Linux)

[oracle@vinasupport.com ~]$ export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8

Trên Windows sử dụng command SET, ví dụ với charset Japanese UTF8:

C:\> set NLS_LANG=Japanese_Japan.AL32UTF8

Bước 3: Sao lưu dữ liệu

Mở terminal trên Linux, hoặc CMD/Powershell trên windows, gõ command bên dưới để tiến hành sao lưu.

Chú ý: Trên Linux, các bạn cần đăng nhập với user là oracle để thực hiện command bên dưới:

[oracle@vinasupport.com ~]$ expdp <user>/<password> dumpfile=<file_name>.dpdmp

Với:

  • <user> là tên Oracle User
  • <password> là mật khẩu của Oracle User
  • <file_name> tên file backup

Hướng dẫn phục hồi dữ liệu trên Oracle Database

Để khôi phục dữ liệu trên Oracle Database sử dụng command sau:

[oracle@vinasupport.com ~]$ impdp \"sys/<password>@<service_name> as sysdba\" file=<path_of_dump_file> full=y

Với:

  • sys là user system mặc định của hệ thống
  • <password> là password của sys user
  • <service_name> là Service Name của Oracle Database
  • <path_of_dump_file> là đường dẫn của file dump (backup)

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web