Cách kiểm tra Oracle Database đang hoạt động


Để biết hệ quản trị CSDL Oracle Database có đang chạy và hoạt động đúng đắn hay không? Thì các bạn hãy thử các cách sau đây.

1. Kiểm tra trạng thái của Oracle Database Instance

Thông qua công cụ sqlplus các bạn đăng nhập với quyền sysdba

sqlplus / as sysdba

Sau đó chạy câu lệnh SQL sau:

SELECT INSTANCE_NAME, STATUS, DATABASE_STATUS FROM V$INSTANCE;

Nếu kết quả như hình bên dưới thì Oracle Database đang chạy

2. Kiểm tra process của Oracle Database

Trên Linux sử dụng command sau:

ps -ef | grep pmon

Trên Windows sử dụng command sau:

tasklist | findstr /i oracle
             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web