Các câu lệnh command Oracle Database thường dùng


Đầu tiên để sử dụng command của Oracle Database chúng ta đăng nhập với tài khoản oracle bằng command sau:

su - oracle

Câu lệnh / Command quản lý Oracle Listener

Khởi động (start) / Dừng (Stop) / Kiểm tra trạng thái (status) của Oracle Listener

lsnrctl <action> <listener_name>

Với:

  • <action> là start/stop/status: Tương ứng với khởi động / dừng / kiểm tra trạng thái Oracle Listener
  • <listener_name> là tên listener

Câu lệnh / Command quản lý Oracle Database

Kết nối tới Oracle Database bằng sqlplus để chạy lệnh sql

sqlplus / as sysdba

Kiểm tra phiên bản (version) của Oracle Database bằng sqlplus

SELECT version FROM V$INSTANCE;
# or
SELECT * FROM V$VERSION

Kiểm tra hoạt động của Oracle Database bằng sqlplus

SELECT INSTANCE_NAME, STATUS, DATABASE_STATUS FROM V$INSTANCE;

Kết quả:

Kiểm tra hoạt động của Oracle Database bằng command ps

ps -ef | grep pmon

Tạo và quản lý Oracle Database Instance với rpm

/etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-19c <action>

Với <action>

  • configure: Tạo và cấu hình Oracle Database và Listnener
  • delete: Xóa Oracle Database và Listnener
  • start: Khởi động Oracle Database Instance
  • stop: Dừng Oracle Database Instance
  • restart: Khởi động lại Oracle Database Instance

Shutdown Oracle Database Instance

SHUTDOWN

Startup Oracle Database Instance

STARTUP

Liệt kê danh sách User của Oracle

# List all users that are visible to the current user
SELECT * FROM all_users;

# List all users in the Oracle Database:
SELECT * FROM dba_users;

# SELECT * FROM dba_users;
SELECT * FROM user_users;

 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web