Tạo Pluggable Database (PDB) trên Oracle 19c


Pluggable Database (PDB) là gì?

Một Pluggable Database (PDB) là một tập hợp di động của các lược đồ (schema), đối tượng lược đồ (schema objects) và đối tượng nonschema xuất hiện với Oracle Net Client dưới dạng không phải CDB. PDB có thể được cắm vào CDB. Một CDB có thể chứa nhiều PDB. Mỗi PDB xuất hiện trên mạng như một cơ sở dữ liệu riêng biệt.

Mô hình Oracle PDB

Đây là mô hình Oracle PDB mà chúng ta sẽ thiết lập trên Oracle Database 19c

Tạo Pluggable Database

Để thực hiện clone Pluggable Database chúng ta đăng nhập với vào giao diện Oracle SQL Command với quyền sysdba

sqlplus / as sysdba

Kiểm tra trạng thái của các Pluggable Database

SQL> SHOW PDBS

Thực hiện tạo 1 ORCLPDB2 từ ORCLPDB1 bằng command sau:

SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB2 FROM ORCLPDB1 FILE_NAME_CONVERT = ('/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1', '/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB2');

Kiểm tra lại

Open Pluggable Database

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB2 OPEN;

Xóa Pluggable Database

Chúng ta phả Close Pluggable Database trước

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB2 CLOSE;

Sau đó mới xóa pluggable Database

SQL> DROP PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB2 INCLUDING DATAFILES;

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web