Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian trong python 3


Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy list các tháng giữa 2 date cho trứơc, hoặc các tháng trong năm trong Python 3:

Lấy danh sách các tháng giữa 2 khoảng thời gian

Đầu tiên mình tạo 1 file Datetime Helper có nội dung như sau:

from datetime import datetime
from dateutil.rrule import rrule, MONTHLY


class DateTimeHelper:
  @staticmethod
  def list_of_months_between_two_dates(start_date, end_date, input_format="%Y-%m-%d", output_format="%Y-%m"):
    """
    List months between two dates
    :param start_date:
    :param end_date:
    :param input_format:
    :param output_format:
    :return: [%Y1-%m1, %Y2-%m2]
    """
    # Convert string to time
    start_datetime = datetime.strptime(start_date, input_format)
    end_datetime = datetime.strptime(end_date, input_format)
    # Return list
    return [dt.strftime(output_format) for dt in rrule(MONTHLY, dtstart=start_datetime, until=end_datetime)]

Sau đó mình viết đoạn code để lấy thông tin các tháng giữa 2 khoảng thời gian như sau:

from DateTimeHelper import DateTimeHelper

start_date = '2022-01-01'
end_date = '2022-12-01'

list_of_months = DateTimeHelper.list_of_months_between_two_dates(start_date, end_date)
print(list_of_months)

Kết quả chạy thì mình thu được:

Lấy danh sách các tháng trong 1 năm

Trường hợp bạn muốn lấy danh sách các tháng trong 1 năm thì có thể viết đơn giản như sau:

year = '2022'
list_months_of_year = ["%s-%02d" % (year, i) for i in range(1, 13)]
print(list_months_of_year)

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web