[Python 3] Hướng dẫn kết nối tới Oracle Database


Oracle Database là 1 trong những hệ quản trị CSDL nổi tiếng, được vận hành trong những sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp lớn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tới Oracle Database bằng Python 3 sử dụng thư viện cx_Oracle

Các bài viết nên tham khảo trước:

Cài đặt thư viện cx_Oracle

Để kết nối tới Oracle Database, python 3 sử dụng thư viện có tên là cx_Oracle, các bạn có thể tham khảo tài liệu về cx_Oracle tại đây.

Sử dụng lệnh pip3 để cài đặt cx_Oracle

pip3 install cx_Oracle

Cài đặt Oracle Instant Client (Trên Linux)

Để sử dụng cx_oracle cần cài đặt Oracle Instant Client, download Oracle Instant Client bản 64bit hoặc 32bit.

Sau đó unzip nó tới thư mục /opt/oracle

mkdir -p /opt/oracle
cd /opt/oracle
unzip instantclient-basic-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip

Cài đặt package libaio

# CentOS / RHEL / Fedora
sudo yum install libaio

# Ubuntu / Debian / LinuxMint
sudo apt-get install libaio1

Để cập nhật shared libraries của Oracle thực hiện command sau:

sudo sh -c "echo /opt/oracle/instantclient_19_3 > /etc/ld.so.conf.d/oracle-instantclient.conf"
sudo ldconfig

Hoặc set biến môi trường LD_LIBRARY_PATH

export LD_LIBRARY_PATH=/opt/oracle/instantclient_19_3:$LD_LIBRARY_PATH

Kết nối tới Oracle Database với Python 3

Tạo file oracle-connect.py với nội dung như sau:

#!/usr/bin/env python3
import cx_Oracle

conn = cx_Oracle.connect('sys', '123456', 'localhost/orcl', cx_Oracle.SYSDBA)

print(conn.version)

conn.close()

Với:

  • sys là username
  • 123456 là mật khẩu của sys
  • localhost là hostname của máy chủ cài đặt Oracle, có thể sử dụng dịa chỉ IP
  • cx_Oracle.SYSDBA là bạn đang login bằng “sys as SYSDBA”

Kết quả chúng ta đã kết nối Oracle Database thành công

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web