Hướng dẫn sử dụng lệnh Sed Command trên Linux


Một lệnh được sử dụng nhiều để thao tác chỉnh sửa chuỗi ký tự được dùng phổ biến trên Linux đó là lệnh Sed Command. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác hay sử dụng với lệnh Sed mà vinasupport.com tổng hợp được.

Sửa chuỗi ký tư trong file / Replace text string in a file

sed -i 's/<old-text>/<new-text>/g' <file>

Với:

  • <old-text>: Chuỗi ký tự cần thay thế (tìm kiếm)
  • <new-text>: Chuỗi ký tự thay thế
  • <file>: File cần sửa

Chỉ Replace với kết quả tìm kiếm đầu tiên / Replace only the first occurrence

sed -e '0,/<pattern>/{s/<pattern>/<replace>/;}' <file>

Tư line 0 tìm <pattern> và thay thế nó với <replace>

Thêm text vào line cố định / Insert a text at specific line number

sed -i '$<line_number>i $<string>' <file>

Với:

  • <line_number>: Dòng sẽ thêm chuỗi vào
  • <string>: Chuỗi cần thêm

Tìm kiếm và thêm chuỗi ký tự vào đằng sau / Find and add text after pattern

sed '/<pattern>/a <string>' <file>

Với:

  • <pattern>: Pattern cần tìm kiếm
  • <string>: Chuỗi cần thêm vào

VD: Thêm chuỗi vào sau [mysqld] trong file my.cnf

sed '/\[mysqld\]/a # set default collation\
collation-server = utf8_unicode_ci\
init-connect='\''SET NAMES utf8'\''\
character-set-server = utf8\' /etc/mysql/my.cnf

Xóa toàn bộ nội dung bắt đầu từ chuỗi cần tìm

sed -i '/^<string>/,$d' <file>

Với <string> là chuỗi cần xóa

VD: Xóa dòng “# For Oracle Database” trong file .bash_profile

sed -i '/^# For Oracle Database/,$d' ~/.bash_profile

Xóa toàn bộ nội dung giữa 2 pattern

sed -i '/<from>/,/<to>/d' <file>

Với: <from> là chuỗi bắt đầu, và <to> là chuỗi kết thúc

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web