Kết nối tới PostgreSQL Database sử dụng Python 3


Để kết nối tới PostgreSQL Database trong lập trình Python 3, chúng ta cần sử dụng 1 thư viện của Python 3 đó là psycopg2. Nó cung cấp các phương thức để thao tác với PostgreSQL Database. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt cũng như kết nối tới PostgreSQL

Tạo PostgreSQL Database

Đầu tiên chúng ta tạo 1 database để thực hiện việc kết nối. Login bằng user postgres và thực hiện command dưới đây.

psql
postgres=# create database vinasupport;

Cài đặt thư viện

Để cài đặt thư viện psycopg2 chúng ta sử dụng trình quản lý package/module của Python 3 là pip3

pip3 install psycopg2

Nếu gặp lỗi:

./psycopg/psycopg.h:34:20: fatal error: Python.h: No such file or directory

Thì hãy chạy command sau để cài python3-dev

sudo apt-get install python3-dev

Kết nối tới PostgreSQL sử dụng Python 3

Source code:

#!/usr/bin/python3
import psycopg2

try:
  # connect to the PostgreSQL server
  conn = psycopg2.connect(host="localhost",database="vinasupport", user="postgres", password="postgres")

  # create a cursor
  cur = conn.cursor()

  # Execute a sql
  cur.execute('SELECT version()')

  # display the PostgreSQL database server version
  version = cur.fetchone()
  print(version)

  # close the communication with the PostgreSQL
  cur.close()
except Exception as e:
  print('Unable to connect %s' % str(e))

finally:
  if conn is not None:
    conn.close()

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web