Hướng dẫn tạo File Zip sử dụng Python


Nối tiếp tutorial về lập trình Python, hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo ra file zip bằng cách sử dụng Python, thông qua thư viện zipfile. Thư viện này là build-in của Python 3 nên các bạn không cần phải thực hiện cài đặt.

Tạo File Zip sử dụng Python

Đầu tiên là import thư viện filezip

import zipfile

Lựa chọn mode để nén file zip

# Select the compression mode ZIP_DEFLATED for compression
# or zipfile.ZIP_STORED to just store the file
try:
  import zlib
  compression = zipfile.ZIP_DEFLATED
except Exception as ex:
  compression = zipfile.ZIP_STORED
  print(ex)

Tạo file Zip với đường dẫn và mode (w – write, a – append)

# create the zip file first parameter path/name, second mode
zf = zipfile.ZipFile('vinasupport.com.zip', mode='w')

Thêm file vào file zip vừa tạo

# Add file to the zip file
# first parameter file to zip, second filename in zip
zf.write('vinasupport.com.txt', 'vinasupport.com.txt', compress_type=compression

Close file

# Don't forget to close the file!
zf.close()

Vậy đoạn code đầy đủ sẽ là:

import zipfile

# Select the compression mode ZIP_DEFLATED for compression
# or zipfile.ZIP_STORED to just store the file
try:
  import zlib
  compression = zipfile.ZIP_DEFLATED
except Exception as ex:
  compression = zipfile.ZIP_STORED
  print(ex)

# create the zip file first parameter path/name, second mode
zf = zipfile.ZipFile('vinasupport.com.zip', mode='w')

# Add file to the zip file
# first parameter file to zip, second filename in zip
zf.write('vinasupport.com.txt', 'vinasupport.com.txt', compress_type=compression)

# Don't forget to close the file!
zf.close()

Kết quả

Sau khi chạy đoạn code trên chúng ta đã tạo thành công file zip

Đây là chương trình tạo file zip đơn giản, các bạn muốn làm nhiều thư hơn như zip folder, tạo mật khẩu cho file zip thì vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thư viện zipfile ở đây.

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web