Convert định dạng file DOS tới Unix trên Linux


Trong một dự án phần mềm, môi trường phát triển thường là Windows hoặc Linux. Với mỗi môi trường khác nhau, nó có những điểm khác nhau giống như là:

  • Đường dẫn khác nhau / hoặc \
  • Windows không phân biệt chữ hoa, chữ thường, còn Linux thì có
  • Windows sử dụng dấu xuống dòng là CRLF còn Linux là LF

Vì vậy nếu 1 dự án mà các lập trình viên sử dụng các môi trường khác nhau, khiên có source code không có sự đồng nhất thì cần phải thống nhất lại. Bài này vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn convert định dạng file giữa 2 môi trường là Windows và Unix

Cài đặt công cụ dos2unix

# Cài đặt trên Ubuntu / Debian
sudo apt install dos2unix

# Cài đặt trên CentOS / Redhat
sudo yum install dos2unix

Convert định dạng file từ DOS tới Unix

Để convert định dạng file từ DOS tớ Unix thì chúng ta sử dụng công cụ dos2unix

dos2unix <filenname>

Để convert cho thư mục hiện tại

find . -type f -exec dos2unix {} \;

Để kiểm tra một định dạng file là ở DOS hay Unix, chúng ta sử dụng lệnh cat

cat -A <filename>

Convert định dạng file từ Unix tới DOS

Tương tự để convert định dang file từ Unix tới DOS chúng ta sử dụng công cụ unix2dos với các command như trên.

VD:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web