Common Users và Local Users trên Oracle Database


Trêm môi trường Oracle Database 12c đến 19c, có 2 nhóm user để truy cập vào CDB và PDB. User truy cập vào CDB, Oracle gọi là Common User và user truy cập vào PDB được gọi là Local User.

Common Users trên Oracle Database

Oracle Common User được hiểu là database user giống tài khoản root và trong mọi cơ sở dữ liệu PDB. Common User đều có thể kết nối và thực hiện các hoạt động giống như tài khoản root và trong bất kỳ PDB nào mà nó có đặc quyền.

Các đặc tính cơ bản của Common User

  • Có quyền quản trị trên CDB và các PDB thuộc nó
  • Có quyền Plug/Unplug các PDB con
  • Session hoạt động của Common User là CDB$ROOT
  • Các tài khoản Common User mới được tạo trên CDB phải bắt đầu bằng C## hoặc c##
  • Các đối tượng (object) được tạo ra bởi Common User thì khi đứng trong các PDB sẽ không nhìn thấy được
  • Common User SYS và SYSTEM mặc định của Oracle có quyền thao tác trên tất cả các CDB

Câu lệnh tạo Common User

CREATE USER c##admin
IDENTIFIED BY vinasupport.com
CONTAINER = ALL;

Với CONTAINER = ALL nghĩa là User này được sử dụng cho tất cả các container (bao gồm cả CDB lẫn PDB).

Local Users trên Oracle Database

Oracle Local User là tài khoản người dùng chỉ tồn tại duy nhất trong 1 PDB.

Các đặc tính cơ bản của Local User

  • Local User không có quyền tạo tài khoản Common User
  • Tài khoản Local User là duy nhất trong 1 PDB
  • Nếu được phân quyền, Local User có thể truy xuất và sử dụng tài nguyên của Common User

Câu lệnh tạo Local User

CREATE USER admin
IDENTIFIED BY vinasupport.com
CONTAINER = CURRENT;

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web