Upload Media sử dụng WordPress REST API


Trong bài viết trước mình đã giới thiệu về WordPress REST API để quản lý WordPress thông qua API. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng REST API để upload ảnh / media tới WordPress thông qua REST API.

Cài đặt WP-API/Basic-Auth Plugin

Tất nhiên để không ai có thể upload bất cứ thứ gì lên website / blog của chúng ta, chúng ta cần 1 phương thức xác thực. Vì vậy để upload ảnh sử dụng WordPress REST API, cần cài đặt 1 plugin có tên là Basic Auth.

Để cài đặt plugin các bạn làm theo 2 bước sau:

 1.  Download nó từ github: https://github.com/WP-API/Basic-Auth
 2. Kích hoạt nó từ trang quản trị của bạn

Upload media tới WordPress sử dụng WordPress REST API

Đường dẫn upload media của WordPress REST API có địa chỉ endpoint url như sau:

http://your-blog.com/wp-json/wp/v2/media

HTTP Method sử dụng để upload media là POST.

Đoạn code PHP Sample để upload media như sau:

<?php
/**
 * @package php-examples
 * @filename: wordpress-rest-api-upload-a-file.php
 * @author vinasupport.com
 * Date: 01/08/2019
 * Time: 10:50 PM
 */
$file = file_get_contents( 'path-of-media-file.jpg' );
$url = 'http://your-blog.com/wp-json/wp/v2/media/';
$ch = curl_init();
$username = 'admin';
$password = 'your-password';

curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1 );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $file );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Disposition: form-data; filename="media-file.jpg"',
  'Authorization: Basic ' . base64_encode( $username . ':' . $password ),
] );
echo base64_encode( $username . ':' . $password );
$result = curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );
var_dump( json_decode( $result ) );

Đoạn code Python Sample để upload media như sau:

import base64
import requests
import json
import os
def create_image_media(self, img_path):
  # Image datas
  data = open(img_path, 'rb').read()
  # Filename
  filename = os.path.basename(img_path)
  # Header
  headers = {
    'Content-Type': 'image/jpg',
    'Content-Disposition': 'attachment; filename=%s' % filename,
    'Authorization': 'Basic %s' % base64.b64encode(b'admin:your-password').decode('ascii')
  }
  # Make request
  res = requests.post('http://your-blog.com/wp-json/wp/v2/media/', data=data, headers=headers)

  new_dict = res.json()
  new_id = new_dict.get('id')
  img_link = new_dict.get('guid').get("rendered")
  return new_id, img_link
create_image_media('path-of-media-file.jpg')

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web