Tạo Custom Field Upload Media trên WordPress


Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 custom field trong WordPress có button upload media để upload ảnh:

Bước 1: Đầu tiên chúng ta tạo ra 1 metabox có giao diện như bên trên:

<?php
function vinasupport_custom_meta_boxes( $post_type, $post ) {
  add_meta_box(
    'vinasupport-meta-box',
    __( 'Custom Image' ),
    'render_vinasupport_meta_box',
    array('post', 'page'), //post types here
    'normal',
    'high'
  );
}
add_action( 'add_meta_boxes', 'vinasupport_custom_meta_boxes', 10, 2 );
 
function render_vinasupport_meta_box($post) {
  $image = get_post_meta($post->ID, 'vinasupport_custom_image', true);
  ?>
  <table>
    <tr>
      <td><a href="#" class="vinasupport_upload_image_button button button-secondary"><?php _e('Upload Image'); ?></a></td>
      <td><input type="text" name="vinasupport_custom_image" id="aw_custom_image" value="<?php echo $image; ?>" /></td>
    </tr>
  </table>
  <?php
}

Bước 2: Nhúng file script vào

<?php
function vinasupport_include_script() {
 
  if ( ! did_action( 'wp_enqueue_media' ) ) {
    wp_enqueue_media();
  }
 
  wp_enqueue_script( 'vinasupport-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/vinasupport-script.js', array('jquery'), null, false );
}
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'vinasupport_include_script' );

Bước 3: trong file vinasupport-script.js các bạn thêm phần xử lý handler upload

jQuery(function($){
  $('body').on('click', '.vinasupport_upload_image_button', function(e){
    e.preventDefault();
    let vinasupport_uploader = wp.media({
      title: 'Custom image',
      button: {
        text: 'Use this image'
      },
      multiple: false
    }).on('select', function() {
      let attachment = vinasupport_uploader.state().get('selection').first().toJSON();
      $('#vinasupport_custom_image').val(attachment.url);
    })
    .open();
  });
});

Bước 4: Lưu thông tin khi submit post

<?php
function vinasupport_save_postdata($post_id)
{
  if (array_key_exists('vinasupport_custom_image', $_POST)) {
    update_post_meta(
      $post_id,
      'vinasupport_custom_image',
      $_POST['vinasupport_custom_image']
    );
  }
}
add_action('save_post', 'vinasupport_save_postdata');

Vậy là chúng ta đã tạo thành công 1 custom media trong wordpress.

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web