YAML là gì? Cách đọc file YAML trong lập trình PHP/Perl/Python


YAML là gì?

YAML (YAML Ain’t Markup Language) là một chuẩn dữ liệu kiểu serialization dành cho tất cả các ngôn ngữ. Nó được sử dụng phổ biến để tạo ra các file config cho nhiều ứng dụng, VD: như Docker Compose.

Thông tin cơ bản:

 • Version mới nhất: 1.2
 • Định dạng mở rộng: .yaml, .yml
 • Tổ chức: yaml.org

Cú pháp cơ bản

Định nghĩa cấu trúc một danh sách (list) hay mảng (array)

# Programing Languages
- PHP
- Perl
- NodeJS

# Shopping list
[milk, pumpkin pie, eggs, juice]

Định nghĩa kiểu dữ liệu key-value

# Indented Block
name: Nguyen Van A
age: 33
# Inline Block
{name: Nguyen Van A, age: 33}

Định nghĩa ký tự dạng chuỗi, ký tự dạng chuỗi không yêu cầu dấu quote

data: |
  There once was a short man from Ealing
  Who got on a bus to Darjeeling
    It said on the door
    "Please don't spit on the floor"
  So he carefully spat on the ceiling

data: >
  Wrapped text
  will be folded
  into a single
  paragraph

  Blank lines denote
  paragraph breaks

Định nghĩa 1 đối tượng

customer:
  first_name:  Dorothy
  family_name: Gale

Đọc 1 file YAML sử dụng ngôn ngữ lập trình

Đọc file YAML trong Perl

Sử dụng thư viện Perl có tên là YAML::XS để đọc bất kỳ file YAML nào. Để cài đặt module này các bạn sử dụng cài thông qua cpan

cpan YAML::XS

Đoạn code example, mà mình sử dụng để load 1 file config.yml

#!/usr/bin/perl
#
# Read YAML Config File by vinasupport.com
#

use strict;
use warnings;
use YAML::XS 'LoadFile';
use Data::Dumper;
  
my $config = LoadFile('config.yaml');
print Dumper($config);

Đọc file YAML trong PHP

Để đọc file yaml trong PHP, các bạn có thể sử dụng function yaml_parse_file được PHP hỗ trợ sẵn. Đoạn code example như bên dưới.

<?php
function cb_yaml_date($value, $tag, $flags) {
  return new DateTime($value);
}

$yaml = <<<YAML
event1:
 name: My Event
 date: !date 25.05.2001
YAML;

$ndocs = 0;
$data = yaml_parse($yaml, 0, $ndocs, array('!date' => 'cb_yaml_date'));

print_r($data);

Ngoài ra PHP còn có rất nhiều thư viện bên ngoài như:

Đọc file YAML trong Python

Trong Python, để đọc file yaml thì chúng ta cài đặt thư viện PyYAML thông qua pip3

pip3 install PyYAML

Đoạn sample code đọc yaml trong Python 3

#!/usr/bin/env python3
import yaml

with open("configs.yaml", 'r') as stream:
  try:
    print(yaml.safe_load(stream))
  except yaml.YAMLError as error:
    print(error)

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web