Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nextcloud trên Ubuntu


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nextcloud với Apache, MariaDB, …trên Ubuntu 18.04. bao gồm các config cơ bản đường dẫn, cache, ngôn ngữ… Bạn sẽ có 1 nền tảng đám mây để tạo, lưu trữ và quản lý files của riêng mình.

Nextcloud là gì?

Nextcloud là 1 phần mềm client-server để tạo, lưu trữ và quản lý files với các chức năng tương tự Dropbox. Nhưng không giống như Dropbox, Nextcloud là mã nguồn mở và miễn phí, có nghĩa là bất kỳ ai cũng được phép cài đặt và vận hành nó trên các thiết bị máy chủ riêng của họ.

 • Phát triển bởi: Nextcloud GmbH, Community
  Phiên bản ổn đinh: 16.0.1 (16 May 2019)
 • Github Repository: github.com/nextcloud/server
 • Ngôn ngữ lập trình: PHP, JavaScript
 • Hệ thống: Linux
 • Clients: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
 • Loại phần mềm: Online storage, data synchronization
 • Licence: AGPLv3
 • Website: nextcloud.com

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu Khuyến nghị
Processor 2×1 GHz 4×2 GHz
Ram 512 MB 8 GB
Disk 4 GB 64 GB
Platform Nextcloud 15 Nextcloud 16
OS Linux Ubuntu 18.04
Database Sqlite / MySQL / PostgreSQL MariaDB 10.2
PHP PHP 7.2 PHP 7.2
Webserver HTTPS Nginx 1.18.8 HTTPS
PECL Curl Zip, Imagick, Curl
Libraries imagemagick, librsvg, wbritish, wamerican, wngerman, wfrench, wspanish, witalian, wportuguese

Hướng dẫn cài đặt Nextcloud trên Ubuntu

Cài đặt Web Server

Sử dụng tài khoản root để cài đặt

Đầu tiên là đưa server về tình trạng update mới nhất

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Cài đặt Apache, MariaDB

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.2

Cài đặt PHP 7.2 và các PHP Module cần thiết

sudo apt-get install php7.2-gd php7.2-json php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-mbstring php7.2-intl php-imagick php7.2-xml php7.2-zip

Cài đặt và Tạo Database

Cài đặt MariaDB

sudo apt-get install mariadb-server

Set password cho user root của MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Tạo databse: Tên database, Database User

sudo mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; 
MariaDB [(none)]> create user nextcloud@localhost identified by '123456';
MariaDB [(none)]> grant all privileges on nextcloud.* to nextcloud@localhost;

Download và giải nén NextCloud

Import gpg key

wget https://nextcloud.com/nextcloud.asc
gpg --import nextcloud.asc

Download và giải nén tới thư mục DocumentRoot của server

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-16.0.1.zip
unzip nextcloud-16.0.1.zip -d /var/www/html/

Cấu hình Apache Virtualhost

Tạo 1 file: /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf có nội dung như sau:

Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
ServerName your.domain.name
<Directory /var/www/html/nextcloud/>
 Require all granted
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud

</Directory>
</VirtualHost>

Kích hoạt Virtualhost

sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest 
sudo systemctl reload apache2

Kích hoạt các module cần thiết cho Apache

sudo sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime
sudo systemctl reload apache2

Phân quyền cho thư mục

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/

Để biết Apache đang được chạy dưới quyền của User nào thì chúng ta chạy command: apachectl -S

Cài đặt NextCloud

Truy cập đường dẫn http://<domain>.com, chúng ta sẽ thấy giao diện cài đặt Nextcloud:

Các bạn điền các thông cần thiết bao gồm:

 • Tài khoản quản trị: Username và Password để đăng nhập vào trang quản trị
 • Thư mục lưu trữ dữ liệu: Mặc định là thư mục data nằm trong thư mục root của Web Server
 • Cơ sở dữ liệu; Điền thông tin về CSDL mà bạn đã tạo ở mục “Cài đặt và tạo Database

=> Sau đó bấm vào [ Cài đặt hoàn tất ]

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ vào trang quản trị của Nextcloud như bên dưới:

Hướng dẫn config Nextcloud

Thiết lập ngôn ngữ

Sửa file: <web_root>/nextcloud/config/config.php, thêm 2 dòng sau vào file config.

"default_language" => "en",
"force_language" => "en",

Thiết lập Pretty URLs

Mặc định ban đầu có index.php trên đường dẫn của Nextcloud, để remove nó đi chúng ta cần cài mod_rewrite trên Apache như đã hướng dẫn ở trên phần cài đặt. Sau đó sửa file config/config.php của Nextcloud và thêm dòng như bên dưới:

'htaccess.RewriteBase' => '/',

Sau đó chạy command sau để update lại file .htaccess

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:update:htaccess

Cấu hình Redis Cache

Để tăng performance, chúng ta nên cài đặt thêm cache, Nextcloud hỗ trợ 3 loại cache là Memcached, Redis Cache, và APU. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Redis Cache.

Để cài đặt Redis Cache trên Ubuntu chúng ta sử dụng command sau:

sudo apt-get install redis redis-server redis-tools

Cài đặt module php hỗ trợ redis và reset lại apache để nhận module

sudo apt-get install php-redis
sudo systemctl restart apache2

Kiểm tra và lấy thông tin của Redis Service:

ps aux | grep redis

Sửa file config/config.php thêm nội dung như bên dưới:

'memcache.local' => '\OC\Memcache\Redis',
 'redis' => array(
  'host' => '127.0.0.1',
  'port' => 6379,
 ),

 

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

Có 1 bình luận trong bài viết “Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nextcloud trên Ubuntu”

 1. Đình Hoàn

  Mình làm đc rồi, bài viết quá chi tiết!

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web