Sử dụng lệnh AT để lập lịch cho 1 Task trong Linux (Task Scheduler)


Trên Linux, chúng ta đã quá quen với việc sử dụng Cronjob, Crontab để lập lịch các hoạt động trên Linux/Unix. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu 1 cách lập lịch khác. Đó là sử dụng lệnh AT Linux Command để thực thi 1 script, command.

Cài đặt “AT” Package

Lệnh at trên linux thường được cài đặt mặc định sẵn, tuy nhiên nếu bản phân phối Linux nào đó không có sẵn lệnh này thì chúng ta có thể cài đặt nó.

sudo apt-get install at

Danh sách các lệnh at hỗ trợ bao gồm

  • at : Thực thi command ở một thời điểm chỉ định
  • atq : Danh sách các jobs đang chờ thực thi của user
  • atrm : Xóa 1 job

Cú pháp sử dụng

Một số ví dụ:

Thực thi 1 script sau 8 giờ:

at now +8 hours -f ~/myscript.sh

Shutdown hệ thống lúc 23 giờ đêm:

echo "shutdown -h now" | at -m 23:00

Liệt kê danh sách các job đang chờ thực thi

atq

Xóa 1 job có id = 3

atrm 3

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web